tharenfrdeiditjakomsruvi
logo
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่องจัดตั้งกองสาธารณสุข เป็นส่วนราชการ ระดับกอง ในโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี [คลิกที่นี่]
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง การจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ เป็นส่วนราชการระดับกอง ในโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี [คลิกที่นี่]
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง เปลี่ยนชื่อส่วนราชการ ระดับกอง และระดับฝ่าย ในโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี [คลิกที่นี่]
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง การตัดโอนส่วนราชการ ระดับฝ่าย ในโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี [คลิกที่นี่]
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 [คลิกที่นี่]
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี งบประมาณ 2564 - 2566 [คลิกที่นี่]
คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดำรงตำแหน่งตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี [คลิกที่นี่]
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2/2566) [คลิกที่นี่] 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564) [คลิกที่นี่] 
 
 
 
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account