tharenfrdeiditjakomsruvi

 

banner กอง ๒๑๐๑๑๘ 2

 
          โครงสร้างกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

                 ภาพบุคคลากร
      ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน • ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

            

dummy
นายสนธยา  วัฒนมีแก้ว
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เบอร์โทร : ๐๙๙-๒๒๕๖๖๙๗ 

 
             ฝ่ายงบประมาณ  
 

dummy

นายสนธยา  วัฒนมีแก้ว
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
เบอร์โทร :  ๐๙๙-๒๒๕๖๖๙๗

 

dummy

นางจิรพรรณ  เทียนศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

dummy

นางสาวภรณ์ชุดา  โสมเขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

dummy
นางภัคจิรา  พิมพา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

dummy

(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 

 dummy

นางสาวโมรีรัตน์ ใต้สันเทียะ
   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

   
      ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
 

dummy

นางสาวสุรีรัตน์ หงส์ทอง 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
เบอร์โทร :  ๐๙๐-๙๗๕๘๐๙๗

 

dummy

นายสรวุฒิ  ฉายสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

dummy

นายธวัชชัย เอ็บศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 dummy

นายปรีดา  ลาสกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

dummy

นางสิตานัน  ฉิมพาลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

      dummy

นางสาวแก้วประเสริฐ  น้อยนันตา
เจ้าพนักงานธุรการ 

          ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
 

dummy

นางพิสมัย พัทธิยา
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
เบอร์โทร :  ๐๘๙-๓๔๗๔๑๕๔

 

 
dummy
นางขนิษฐา  อิ่มหนำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
dummy
นายณัฏฐชนน  เสือพันธ์เจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

dummy

(ว่าง)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

dummy

นายกฤติศักดิ์  ศิริสลุง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    

dummy

นายก่อเกียรติ ซ่อนกลิ่น
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

dummy
นางสาวสุภาภรณ์  ทรัพย์กุญชร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

dummy

นายสรศักดิ์  อ่องสร้อย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

dummy

(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

dummy

นายจิรายุทธ์ อมรนัต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 

dummy

นายปฏิวัติ  ศรีอักษร
พนักงานขับรถยนต์

 

กองยุทธกลับสู่ด้านบน

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account