tharenfrdeiditjakomsruvi

 

banner กอง ๒๑๐๑๑๘ 2


          โครงสร้างกองแผนและงบประมาณ

           ฝ่ายนโยบายและแผน • ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ • ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนโครงการ
         ภาพบุคคลากร
       ฝ่ายนโยบายและแผน • ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ • ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนโครงการ

            

dummy
นางสาวผกาทิพย์  บัวดี
(ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ)
เบอร์โทร : 083-0951468

 

 
             ฝ่าย นโยบายและแผน
 

 

dummy
นางสาวชนากานต์  ดวงธนู
(หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน)
เบอร์โทร : 089-4999962   

 

dummy
นายสรวุฒิ  ฉายสุวรรณ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

dummy
นางสาวนฤมล  ปัตพี
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)

dummy
นายปรีดา  ลาสกุล
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

dummy
นางสาวสิตานัน  ฉิมพาลี
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

    

dummy

นางสาวแก้วประเสริฐ  น้อยนันตา
(เจ้าพนักงานธุรการ) 

      ฝ่าย งบประมาณและพัฒนารายได้
 

dummy
นายสนธยา  วัฒนมีแก้ว
(หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้)
เบอร์โทร : 099-2256697

 
dummy
นางจิรพรรณ  เทียนศรี
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

dummy
ว่าง
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

dummy
นางภัคจิรา  พิมพา
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

dummyนางสาวสุประวีณ์  หินกอง
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

 

 

 

       

          ฝ่าย ตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ
 

dummy
จ่าสิบเอกวรพงศ์  ต้นสอน
(หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ)
เบอร์โทร : 090-9098879

 
dummy
นางขนิษฐา  อิ่มหนำ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)
dummy
นายณัฏฐชนน  เสือพันธ์เจริญ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)  
dummy
นายกรวรรณ  รุ่งสว่าง
(นักผังเมืองปฏิบัติการ)
dummy
นายกฤติศักดิ์  ศิริสลุง
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)
dummy
นายสรศักดิ์  อ่องสร้อย
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

dummy
นางสาวสุภาภรณ์  ทรัพย์กุญชร
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

dummy
นางไปรยา  เม่นงาม
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)
dummy
นายปฏิวัติ  ศริอักษร
(พนักงานขับรถยนต์)
 
     
   

 

อำนาจหน้าที่ กองแผนและงบประมาณ

                 

       ๑ ฝ่ายนโยบายและแผน (ภาพบุคลากร)                       

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้                            
     - งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.                           
      - งานจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.                      
      - งานประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น                        
      - งานประชาคมท้องถิ่น                
     - งานคณะกรรมการพัฒนา อบจ. และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ของ อบจ.       
     - งานวิเคราะห์โครงการ                          
     - งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัดลพบุรี                           
     - งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       
      - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย                      

                            

       ๒ ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ (ภาพบุคลากร          

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้                            
     - งานจัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี และเพิ่มเติม ของอบจ.ลพบุรี                        
     - งานการโอนเงินงบประมาณ                    
     - งานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณ                   
     - งานโครงการเงินอุดหนุน                       
     - งานพัฒนารายได้ของ อบจ.ลพบุรี                       
     - งานการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ (หน่วยสนับสนุน)                        
     - งานวิเคราะห์โครงการ                          
      - งานบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเมนูระบบ งบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)
      - งานควบคุมงบประมาณและรายงานยอดคงเหลือ                         
      - งานบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเมนูอนุมัติ งบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลของ อปท. (e - Plan)                       
     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย                       

                 

       ๓ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ (ภาพบุคลากร)               

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้                            
      - งานวิเคราะห์โครงการ                         
      - งานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.                        
     - งานการจัดทำแผนการดำเนินงาน                       
     - งานแผนงานด้านการผังเมือง                   
     - งานแผนงานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                        
     - งานแผนงานด้านการคุ้มครองดูแลรักษาและใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     - งานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น Clinic Center  
     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย                       

                            


กลับสู่ด้านบน

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account