tharenfrdeiditjakomsruvi

logoแผนพัฒนาท้องถิ่น


 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (ดาวน์โหลด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (ดาวน์โหลด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
(ดาวน์โหลด)

แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)
 
 

 

ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (คลิกที่นี่)

การจัดทำแผน Page 1

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

การจัดทำแผน Page 2

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

การจัดทำแผน Page 3

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

การจัดทำแผน Page 4

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account