tharenfrdeiditjakomsruvi

 

banner กอง ๒๑๐๑๑๘ 0


โครงสร้าง กองสาธารณสุข

ภาพบุคลากร

ฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป • กลุ่มงานส่งเสริมสาธารณสุข  

  dummy

นายอนุรักษ์ พลเสน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  
เบอร์โทร : ๐๘๑-๗๓๑๖๕๒๗

ฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
  dummy   

นางรัตนาภรณ์ วัฒนา
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสาธารณสุข
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เบอร์โทร : ๐๘๙-๒๓๕๙๑๕๘

dummy dummy dummy dummy dummy

นางสาวปนัทสุ หาระบุตร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ว่าง)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ

(ว่าง)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ

(ว่าง)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ

(ว่าง)

นายแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

dummy dummy dummy dummy dummy

(ว่าง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นางสาววิภาพร สักลอ

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

(ว่าง)

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

(ว่าง)

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

(ว่าง)

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

dummy dummy dummy dummy dummy

(ว่าง)

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

(ว่าง)

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

dummy dummy dummy dummy dummy 

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวภรภัทร กล่อมเกลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 

dummy dummy dummy dummy dummy

นางสาวอัญชลี คงคามี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ว่าง)

พนักงานขับรถยนต์

  dummy dummy    
 

(ว่าง)

พนักงานขับรถยนต์

นายคเณศร์ สรงมงคล

คนงานทั่วไป

   
   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
dummy
 นายวิวัฒน์ ศิริวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : ๐๘๙-๒๔๔๙๔๘๗
dummy dummy dummy   dummy dummy 

 นางสาวกัญญารัตน์ แก้วแดงดี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายสิทธิชัย พรหมบุตร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ว่าง)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ/ชำนาญการ 

(ว่าง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 

 นางสาววันเพ็ญ บุณคุ้มครอง

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 
dummy dummy dummy dummy  

 นางสาวสุนทรี เจริญวาณิช

ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นายดนัย ดินรมรัมย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายทีปกร อยู่วัฒนา

พนักงานขับรถยนต์

นางวาห์ทิพย์ บัววิจิตร

คนงานทั่วไป 

 
   กลุ่มงานส่งเสริมสาธารณสุข
dummy

 นางรัตนาภรณ์ วัฒนา
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสาธารณสุข
เบอร์โทร : ๐๘๙-๒๓๕๙๑๕๘

dummy dummy dummy dummy dummy

(ว่าง)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นายกัมปนาท สุรวัตร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(ว่าง)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ

(ว่าง)

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ/ชำนาญการ

(ว่าง)

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

dummy dummy  dummy  dummy dummy 
 นางสาวอัจฉรา เดชคง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

นางสาวโสภิดา ฟุ้งสุข

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ชำนาญงาน 

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

นายวราพงษ์ จันทร์นาค

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ว่าง)

พนักงานขับรถยนต์ 

    

 สาธารณสุข

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account