tharenfrdeiditjakomsruvi

 

banner กอง ๒๑๐๑๑๘ 0


โครงสร้าง กองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ • ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร • ฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ 

ภาพบุคลากร
สังกัด กองการเจ้าหน้าที่

dummy

 นางศิริพร เกตุมณี
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
เบอร์โทร : ๐๖๓-๒๑๖๐๗๓๔

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

  dummy 

 นางสาวเสาวณีย์  เสนารายณ์
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
เบอร์โทร : ๐๘๙-๒๓๕๙๑๕๘

dummy
 นางสาวเฟื่องฟ้า  รูปจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

dummy
 นางสาวนิชานันท์  กองศิริ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

dummy

นางสาวณฐฤทัยธร หริ่งโสภาพลสิน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

dummy
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

dummy

นางสาวชนิกานต์ ชัยคิรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
   ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคคลกร

dummy 

จ.ส.อ.วรพงศ์ ต้นสอน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
เบอร์โทร : ๐๙๐-๙๐๙๘๘๗๙

dummy

 นางสาวอัจฉรี  โต๊ะนาค
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

dummy

 ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 dummy

 นางธัญลักษณ์  รักกิจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

dummy

นางสาวกัญญา  แสงป้อม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

dummy

 นายเอกพจน์ บุญแก้ว
พนักงานขับรถยนต์

 
   ฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ
dummy
 นางสาวเกษร  หนูดำ
หัวหน้าฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ
เบอร์โทร :  ๐๘๕-๔๐๔๔๑๔๔

dummy

 นางสาวเกศกนก  ลึกงาม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

dummy

นางสาวภรณ์ชุดา โสมเขียว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

dummy

นางสาวธนัญญาณ์ ปัญญา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

dummy

นายชุติพัฒน์ วงษ์ภูมี

นิติกรปฏิบัติการ

dummy

ว่าง 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 

dummy

นางนิติยา  เกตุแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ

dummy

นายบัณฑิต บรรเทิง
พนักงานขับรถยนต์

 dummy

นางสาวศศิธร ฉัยยา
คนงานทั่วไป

 
    

 กองเจ้าหน้าที่

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account