tharenfrdeiditjakomsruvi

สถานสงเคราะห์

 

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี เป็น สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 

  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
      - งานสวัสดิการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี เช่น  การให้บริการด้านปัจจัยสี่ การสังคมสงเคราะห์
      - งานศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การป้องกันโรคการควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
      - งานให้วัคซีนและภูมิคุ้มกันโรคประจำปี
      - งานตรวจสุขภาพประจำปี
      - งานโภชนาบำบัด
      - งานพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างครบวงจร
      - งานพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
      - งานให้ความรู้ด้านสุขภาพและด้านวิชาการ
      - งานการบูรณาการในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
      - งานศูนย์ฝึกภาคปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ
      - งานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุสมองเสื่อม
      - งานกิจกรรมเพื่อการพัฒนา/ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ
      - งานบ้านพักฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ
      - งานสวัสดิการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในจังหวัดลพบุรี
       - งานศูนย์บริการผู้สูงอายุเคลื่อนที่เชิงรุก
      - งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ
       - งานแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดสวัสดิการและการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ
       - งานสหวิชาชีพด้านสังคมสงเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานอื่น
 
 
  

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการประจำสัปดาห์สำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 

โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ  กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี สำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี       

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

โครงการธนาคารขยะสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)

โครงการรักษ์ฟัน

โครงการศิลปะและดนตรีบำบัดสำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี    

โครงการศูนย์การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 

โครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุเคลื่อนที่เชิงรุก      

โครงการศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ

โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 

โครงการอบรมเสริมสร้างความสุขจากการประพฤติธรรม  สำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 

 

 

 หลักเกณฑ์การสมัครเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

 CCI25012567CCI25012567 0001

 

 แผนที่

 
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account