tharenfrdeiditjakomsruvi

สถานสงเคราะห์

 

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี เป็น สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 

  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
      - งานสวัสดิการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี เช่น  การให้บริการด้านปัจจัยสี่ การสังคมสงเคราะห์
      - งานศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การป้องกันโรคการควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
      - งานให้วัคซีนและภูมิคุ้มกันโรคประจำปี
      - งานตรวจสุขภาพประจำปี
      - งานโภชนาบำบัด
      - งานพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างครบวงจร
      - งานพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
      - งานให้ความรู้ด้านสุขภาพและด้านวิชาการ
      - งานการบูรณาการในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
      - งานศูนย์ฝึกภาคปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ
      - งานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุสมองเสื่อม
      - งานกิจกรรมเพื่อการพัฒนา/ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ
      - งานบ้านพักฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ
      - งานสวัสดิการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในจังหวัดลพบุรี
       - งานศูนย์บริการผู้สูงอายุเคลื่อนที่เชิงรุก
      - งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ
       - งานแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดสวัสดิการและการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ
       - งานสหวิชาชีพด้านสังคมสงเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานอื่น

 

 

 แผนที่

 
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account