tharenfrdeiditjakomsruvi
banner กอง ๒๑๐๑๑๘ 4


โครงสร้าง กองช่าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ • ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง •  ฝ่ายเครื่องจักรกล • ฝ่ายทางหลวงชนบท

ภาพบุคลากร
สังกัด กองช่าง
  

 

dummy
   นายอนุรักษ์ พลเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : ๐๘๑-๗๓๑๖๕๒๗

   
  ฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
     

dummy

นายเฉลิมพร  แนบเนียน
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ  
เบอร์โทร :-

   
dummy
 นายเฉลิมพร  แนบเนียน
วิศวกรโยธาชำนาญการ

dummy 

นายอาทิตย์  แสงดำ
สถาปนิกชำนาญการ

dummy 

นายกรวรรณ รุ่งสว่าง
นักผังเมืองชำนาญการ  

dummy
นายแทนไทย  ไชยเสน
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ   
dummy
ว่าง
  นายช่างโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ
dummy
 นายวรัญญู  ลาดโลศรี  
นายช่างโยธาอาวุโส
 dummy

 นางสาวประจบ  น้อยแจง
นายช่างโยธาอาวุโส

dummy 

นายอธิปพงษ์  เจริญเกตุ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

dummy
 นายณัฐนนท์  วงษ์สอาด
นายช่างโยธาชำนาญงาน

dummy

นายสัณหวัชญ์ แสงจันทร์ฉาย
นายช่างโยธาชำนาญงาน

dummy
ว่าง
  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 

dummy
ว่าง
  นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  

dummy 

จ.ส.อ.ธีรพงษ์  ทัตตะทองคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

dummy

(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

dummy

นายอุทัย  ชาญสูงเนิน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

dummy 

นายกฤษณะ  เอี่ยมใส
พนักงานขับรถยนต์

dummy 

นายอิสรา  สาจันทร์
พนักงานขับรถยนต์

 

 

dummy

นางสาวภิรมย์ญา สว่างกิจ
  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 

   

dummy

(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

dummy

นายจิรยุทธ  พงษ์ขาว
คนงานทั่วไป

 

dummy

นายณรงค์ศักดิ์  หารจับพาน
คนงานทั่วไป  

dummy

นายณัฐพงษ์ คงเหลี่ยม
คนงานทั่วไป

dummy

นายฐปนนท์ พิกุลทอง
คนงานทั่วไป

 

 
         
                                                 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง  
   

dummy
นายจตุรงค์  เภากัน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง  
เบอร์โทร : -

   
dummy
 นายจตุรงค์  เภากัน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

dummy 

นายวัชรพงค์  สุทธิโยชน์
นายช่างโยธาอาวุโส

dummy
นายสุเมธ  ชมพืชน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน  

dummy
 นายธานินท์  ไพบูลย์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
dummy
ว่าง
  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน   
dummy
ว่าง
  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

dummy
ว่าง
  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  

dummy
 นายวชิระ  มะสังข์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 dummy
นางสุราลัย  วุฒิสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

dummy 

นายสุวรรณ  จาดจีน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

dummy
นายสมาน  วานิชวรรณ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  

dummy 
นายโสภณ  สังวรลิ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

dummy
นายเกชา  พันธุ์น้อย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

dummy

นายประมาณ  โพธิ์เนตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

dummy
 นายสมเจต รวมเจริญ
นักการ

dummy

นายวิษณุ  จันทร์ตรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

dummy

นายศุภชัย  เครือคต
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

dummy 

นายกฤษฎา ศรีสุวรรณ์
คนงานทั่วไป

dummy

นายจตุพร  พุ่มกำพล
คนงานทั่วไป

dummy

นางสาวนัทธมน  พัดลม
คนงานทั่วไป  

dummy
นายฉลองชัย สุทธาชีพ
คนงานทั่วไป

dummy

นายอุระชาติ  โสมดี
คนงานทั่วไป

dummy

นายธเนศ  รุจิกุล
คนงานทั่วไป

dummy

นายชวลิต  มีเหลือ
คนงานทั่วไป

dummy

นายอนวัช  แขกสอาด
คนงานทั่วไป

dummy
(ว่าง)
คนงานทั่วไป  
dummy
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
dummy
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
dummy
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
dummy
(ว่าง)
คนงานทั่วไป

dummy
(ว่าง)
คนงานทั่วไป

dummy

นายมานพ เขียวน้อย
ช่างปูน

     
  ฝ่ายเครื่องจักรกล 
    dummy
 นายคำนึง  ธรรมสกุล
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
เบอร์โทร : ๐๘๑-๘๕๒๓๖๑๗ 
   
dummy
นายธเนศพิพัฒ  พงศ์หิรัญกมล
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ    

dummy
 นายชำนาญ  อ่อนน่วม
นายช่างเครื่องกลอาวุโส  

dummy
นายธีรพัฒน์  โพธิ
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน  
dummy
 นายวุฒิชัย  นิลแพทย์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน  
dummy
นายอภิศักดิ์  วงษ์ศรี
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  
dummy
นางนาฎยา  สังข์วงค์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  

dummy

นางสาววรวลัญช์ ใจเด็ด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 dummy
 นายอัครชัย  เที่ยงธรรม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
 

dummy

นายโนรี  พัทยะเขต
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

dummy
 นายสุขุม  ชมฉาย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

dummy
 นายหนุ่ย  ธรรมปัญญา
ยาม   

dummy

นายอรรถพงษ์  ชูจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   

dummy

นายบัณฑิต  ศรีใส
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

dummy

นายอมรเทพ  น้อยสกุล
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

dummy
 นายชัยสิทธิ์  บุญณะโสภณ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  

dummy

นายสัญชัย  หอมขจร
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

dummy 

นายนัทธี  ยิ้มแย้ม
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

dummy 

นายสุรัตน์  ฟักแดง
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

dummy
นายเมธี ศิริอัฐ
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

dummy
นางสาวอุบล  ธนินวรรธน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

dummy

นายขจรศักดิ์  เสวกวิหารี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 

dummy
นายอนุวัฒน์ ทับอินทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

dummy
นายโอภาส วิภายา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  

dummy
นายสมเกียรติ โสมดี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

dummy
นายอนุชิต องอาจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 

dummy
นายชัชวาล ด้วงสน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

dummy
นายปุณณวิช เที่ยงธรรม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

dummy
นายปณตพงษ์  คงเปี่ยม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

dummy
นายอภิสิทธิ์ คงฉิม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 

dummy

นายจิตรกร เสวกวิหารี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 

 dummy
นายมานพ ใจเจริญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
 dummy
นายวิรัต ป้อมภู่
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
dummy
นายพีรดนย์ เณรตรุษ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

dummy
นายภควรรษ  ทองชื่น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง   

dummy
นายกฤษณะ เพ็งมา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
dummy
(ว่าง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
dummy
(ว่าง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
dummy
(ว่าง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
dummy
(ว่าง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
dummy
(ว่าง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
dummy
(ว่าง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
dummy
(ว่าง)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
     
  ฝ่ายทางหลวงชนบท  
   

dummy

นายเอกราช กล่อมสำโรง
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท
เบอร์โทร : -

   

dummy

นายรณชัย ขันเกษตร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

dummy

 นายสุรศักดิ์  ใบบาง
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

dummy

 นายสมหมาย  บุญครอบ
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

dummy

นายชญานิน ศรีขาว
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน  

dummy

(ว่าง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน /ชำนาญงาน 

dummy
ว่าง
นายช่างโยธา  
dummy
ว่าง
นายช่างโยธา  

dummy
 นางสาวจารุณี  จันสดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

dummy
นางจีรนันท์ สายสงค์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

dummy 

นายเธียรวิชญ์  อยู่ซับซ้อน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


dummy

นายถนอมศักดิ์  เกตุแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

dummy
นางสาวอาริสา ทับทิม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

dummy
นายฉลองชัย สุทธาชีพ
พนักงานขับรถยนต์

dummy
นายบุญฤทธิ์ เณรตรุษ
คนงาน

dummy
นายประจักร โพธิ์วัน
คนงาน
dummy
ว่าง
คนงาน
dummy
ว่าง
คนงาน
dummy
ว่าง
คนงาน
dummy
ว่าง
คนงาน
dummy
ว่าง
คนงาน
dummy
ว่าง
คนงาน
dummy
ว่าง
คนงาน
dummy
ว่าง
คนงาน
   

กองช่าง

 
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account