tharenfrdeiditjakomsruvi
banner กอง ๒๑๐๑๑๘ 4


โครงสร้าง กองช่าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ • ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง • ฝ่ายเครื่องจักรกล • ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

ภาพบุคลากร
สังกัด กองช่าง
  

  dummy
   นายเจริญ  ร้อยแสนศึก
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
เบอร์โทร : 099-5453642
E-mail :


   
  ฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
    dummy
นายวิทยา  จำปาแขม
(รักษาการหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ) 
เบอร์โทร :081-5803156
   
dummy
 นายเฉลิมพร  แนบเนียน
(วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ)
dummy
 นายอาทิตย์  แสงดำ
(สถาปนิก ปฏิบัติการ)
dummy
 นายวรัญญู  ลาดโลศรี  
(นายช่างโยธา  อาวุโส)
dummy
 นางสาวประจบ  น้อยแจง
(นายช่างโยธา อาวุโส)
dummy
 นายวัชรพงศ์  สุทธิโยชน์
(นายช่างโยธา อาวุโส)
dummy

 (นายช่างโยธา ชำนาญงาน)
dummy
 นายอธิปพงษ์  เจริญเกตุ
(นายช่างโยธา ชำนาญงาน)
dummy
 นายณัฐนนท์  วงษ์สอาด
(นายช่างโยธา ชำนาญงาน)
dummy
 นายสุเทพ  มั่งมี
(นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน)
dummy

 (นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน)
dummy
 จ.ส.อ.ธีรพงษ์  ทัตตะทองคำ
(เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน)
dummy
 นายสองเมือง  ช่ออุบล
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
dummy
 นายกฤษณะ  เอี่ยมใส
(พนักงานขับรถยนต์)
dummy
 นายอิสรา  สาจันทร์
(พนักงานขับรถยนต์)
dummy

 (ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ)
dummy
นายจิรยุทธ  พงษ์ขาว
(คนงานทั่วไป)
dummy
นายณรงค์ศักดิ์  หารจับพาน
(คนงานทั่วไป)
dummy
นางสาวชนิกานต์  ชัยคิรินทร์
(คนงานทั่วไป)
dummy
นางสาววรวลัชญ์  ใจเด็ด
(คนงานทั่วไป)
 
        
  ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
    dummy
นายวิทยา  จำปาแขม
(หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง) 
เบอร์โทร :081-5803156
   
dummy
 นายจตุรงค์  เภากัน
(วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ)
dummy
นายสุเมธ  ชมพืชน์
(นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน) 
dummy
 นายธานินท์  ไพบูลย์
(นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน)
dummy

(นายช่างโยธา ชำนาญงาน)  
dummy

 (นายช่างโยธา ชำนาญงาน)  
dummy

 (นายช่างโยธา ชำนาญงาน)  
dummy
นางนาฎยา  สังข์วงค์
(เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน) 
 dummy
 นายวชิระ  มะสังข์
(เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน)
 dummy
นางสุราลัย  วุฒิสาร"
(เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน) 
dummy
 นายสมเกียรติ  ธนโศภิษฐ์
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก)
 dummy
 นายบุญเลิศ  แก้วจีน
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
dummy
 นายสุวรรณ  จาดจีน
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)
 dummy
 นายอัครชัย  เที่ยงธรรม
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
 dummy
นายโนรี  พัทยะเขต
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) 
 dummy
 นายสุชิน  โพธิ์ดี
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)
dummy
นายวินัย  พัทยะเขต
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง) 
 dummy
นายสมาน  วานิชวรรณ
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
dummy 
นายโสภณ  สังวรลิ
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)
 dummy
นายเกชา  พันธุ์น้อย
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
dummy
นายอุทัย  ชาญสูงเงิน
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)
dummy
นายสมบัติ  อุนะพำนัก
(คนงานเครื่องสูบน้ำ) 
 dummy
นายประมาณ  โพธิ์เนตร
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)
 dummy
นายวิษณุ  จันทร์ตรี
(พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา)
dummy
นายศุภชัย  เครือคต
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
 dummy
นายขจรศักดิ์  เสวกวิหารี
(พนักงานเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
 dummy
นางสาวสมฤทัย  มูลเนียม
(คนงานทั่วไป)
 dummy
นายจตุพร  พุ่มกำพล
(คนงานทั่วไป)
dummy
นางสาวนัทธมน  พัดลม
(คนงานทั่ว) 
 dummy
นางสาวนฤทัย  หน่อทอง
(คนงานทั่วไป)
dummy
นางนิตยา  เขียวสด
(คนงานทั่วไป) 
 dummy
นายสมเกียรติ  โสมดี
(คนงานทั่วไป)
 dummy
นายอุระชาติ  โสมดี
(คนงานทั่วไป)
 dummy
นายธเนศ  รุจิกุล
(คนงานทั่วไป)
 dummy
นางติ๋ม  เค้าเจริญ
(คนงานทั่วไป)
 dummy
นายชวลิต  มีเหลือ
(คนงานทั่วไป)
 dummy
นายโอภาส  วิภายา
(คนงานทั่วไป)
dummy
นายอนวัช  แขกสอาด
(คนงานทั่วไป)
 dummy

(ช่างไม้)
 dummy

(ช่างปูน)
 
        
  ฝ่ายเครื่องจักรกล 
     dummy
 นายคำนึง  ธรรมสกุล
(หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล)
เบอร์โทร :081-8523617
   
dummy
นายธเนศพิพัฒน์  พงศ์หิรัญกมล
(วิศวกรเครื่องกล ปฏิบัติการ)  
 dummy
 นายชำนาญ  อ่อนน่วม
(นายช่างเครื่องกล อาวุโส)
dummy
นายธีรพัฒน์  โพธิ
(นายช่างเครื่องกล ชำนาญงาน)
dummy
นายอภิศักดิ์  วงษ์ศรี
(นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน) 
dummy
 นายวุฒิชัย  นิลแพทย์
(นายช่างเครื่องกล ชำนาญงาน)
dummy
นางสาวอรธิดา  ชูเชิด
(เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน)  
dummy
 นายเสน่ห์  พุทธา
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)

 dummy
 นายหนุ่ย  ธรรมปัญญา
(ยาม)

dummy
นายอรรถพงษ์  ชูจันทร์
(ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า) 
dummy
นายบัณฑิต  ศรีใส
(ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า)  
 dummy
นายอมรเทพ  น้อยสกุล
(ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า) 
dummy
 นายชัยสิทธิ์  บุญณะโสภณ
(ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า) 
 dummy
นายสัญชัย  หอมขจร
(ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล)
 dummy
 นายนัทธี  ยิ้มแย้ม
(ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล)
dummy
 นายสุรัตน์  ฟักแดง
(ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล)
 dummy

(ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล)
 dummy
นางสาวอุบล  ธนินวรรธน์
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
dummy

 (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
 dummy

(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
dummy

(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง) 
 dummy

(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
dummy

(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง) 
 dummy

(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
 dummy

(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก)
 dummy

(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก)
 dummy

(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก)
dummy

(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก) 
     
   


 
   
  ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม  
    dummy
 นายณรงค์  ดีพลา
(หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม)
เบอร์โทร : 081-7803840
   
dummy
นายแทนไทย  ไชยเสน
(วิศวกรสุขาภิบาล ปฏิบัติการ) 
dummy
 นายสุรศักดิ์  ใบบาง
(นายช่างเครื่องกล ชำนาญงาน)
dummy
 นายสมหมาย  บุญครอบ
(นายช่างเครื่องกล ชำนาญงาน)
dummy

(นายช่างเครื่องกล) 
dummy

(นายช่างโยธา) 
dummy

(นายช่างโยธา)  
dummy

 (นายช่างโยธา) 
dummy

 (นายช่างโยธา) 
dummy
 นางสาวจารุณี  จันสดี
(เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน)
dummy
นายสถาปนิก  วงศ์จิรกิตติ์
(เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน)
dummy
 นายเธียรวิชญ์  อยู่ซับซ้อน
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)
dummy
 นายสุขุม  ชมฉาย
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)
dummy
นายถนอมศักดิ์  เกตุแก้ว
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)

dummy
 นายธีระวิทย์  พรมมา
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)

dummy
 นางสาวสุนทรี  เจริญวานิช
(ุผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม)
dummy
นายปณตพงษ์  คงเปี่ยม
(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง)
dummy

(คนงานเครื่องสูบน้ำ)
dummy
นายพงศธร  เกสร
(คนงานเครื่องสูบน้ำ)
dummy
นายอนุวัฒน์  ทับอินทร์
(คนงานเครื่องสูบน้ำ)
dummy
นายอุเทน  ชุมชัย
(คนงานเครื่องสูบน้ำ)
dummy

(คนงานเครื่องสูบน้ำ)
dummy
นายกฤษณะ  เพ็งมา
(คนงานเครื่องสุบน้ำ)
dummy
นายศิระ  เปี่ยมสุข
(คนงานเครื่องสูบน้ำ)
dummy
นายสุวรรณ์  ทองดี
(คนงานเครื่องสูบน้ำ)
dummy
นายชัชวาล  ด้วงสน
(คนงานเครื่องสูบน้ำ)
dummy
นายประสพโชค  รัชตะนาวิน
(คนงานเครื่องสูบน้ำ)
dummy
นางสาวอัญชลี  ศรสุวรรณ์
(คนงานทั่วไป)
dummy
นายกฤษฎา  ศีสุวรรณ์
(คนงานทั่วไป)
dummy
นายศิลปชัย  โสมดี
(คนงานทั่วไป)
 
         


อำนาจหน้าที่ กองช่าง
 
                 

       ๑ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ (ภาพบุคลากร)

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้                            
    - งานสำรวจโครงสร้างพื้นฐาน                    
    - งานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา                           
    - งานจัดทำแบบมาตรฐานต่างๆ รายละเอียดแบบก่อสร้าง                   
    - งานจัดทำทะเบียนแบบแปลนและรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                        
    - งานตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา และสถาปัตยกรรม                        
    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย                        

                            

       ๒ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง (ภาพบุคลากร)                              

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้                            
    - งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการ,สายทาง,ทะเบียนสายทางและแผนที่โครงการที่ อบจ.รับผิดชอบ 
    - จัดทำแผนการควบคุมดูแลบำรุงรักษาสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.                      
    - งานวางแผนการใช้เครื่องจักร                   
    - งานบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ. ประเภทอาคาร สถานที่ ถนน สะพาน แหล่งน้ำที่ได้รับถ่ายโอน                            
    - งานชี้แนวเขต                          
    - งานบริการสาธารณะ                            
    - งานควบคุมงานและตรวจสอบการก่อสร้าง                        
    - งานควบคุมและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง                        
    - งานให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล                        
   - งานระบบเครือข่ายข้อมูลสายทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี                    
   - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย                         

                            

       ๓ ฝ่ายเครื่องจักรกล (ภาพบุคลากร 

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้                            
   - งานแผนและประวัติเครื่องจักรกลยานพาหนะ                      
   - งานจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกลประจำปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี                   
   - งานควบคุมการซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกลภายในศูนย์เครื่องจักรกลและที่ออกปฏิบัติงานตามพื้นที่ต่างๆ ภายในจังหวัดลพบุรี                         
   - งานวางแผนจัดเตรียมอะไหล่สำรองยานพาหนะ และเครื่องจักรกล                  
   - งานรับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายใช้เครื่องมือ                     
ซ่อมบำรุง และน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                     
   - งานติดตามประเมินผลการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี                     
   - งานจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าและเครื่องเสียงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี          
   - งานตรวจสอบควบคุม ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และเครื่องเสียงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี    
  - งานวางแผนจัดเตรียมสำรองอะไหล่ไฟฟ้าและเครื่องเสียง                     
   - งานควบคุมเก็บรักษา เบิกจ่ายอุปกรณ์อะไหล่ และน้ำมันหล่อลื่น                     
   - งานขออนุมัติใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะในการออกปฏิบัติงานของทุกเดือน                       
   - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย                           

                            

       ๔ ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม (ภาพบุคคลากร

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้                            
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                       
   - งานสาธารณูปโภค ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม                         
   - งานสำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี   
   - งานศูนย์บริหารจัดการขยะอันตรายรวม                            
   - งานซ่อมบำรุงและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค งานแจกน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค งานจัดตั้งและดูแลเครื่องจักรกลประเภทเครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์กำจัดผักตบชวา และอื่น ๆ                    
   - งานจัดการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                    
   - งานบริหารจัดการบำรุงดูแลรักษาศูนย์การเรียนรู้สวนสมุนไพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี       
   - งานแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมแบบยั่งยืน(ธนาคารน้ำใต้ดิน)                     
   - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account