tharenfrdeiditjakomsruvi

 

headหัวหน้าส่วน

dummy

จ.อ.บำรุง   วงษ์ภูมี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เบอร์โทร : ๐๖๕-๔๘๗๘๙๓๙

 dummy

จ.อ.บำรุง   วงษ์ภูมี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เบอร์โทร : ๐๖๕-๔๘๗๘๙๓๙

 dummy

นางอาภาภรณ์  บุญกว้าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เบอร์โทร : ๐๙๕-๔๖๔๓๕๖๕

dummy

นางหทัยรัตน์ อยู่รอด

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เบอร์โทร : ๐๘๑-๕๒๙๐๕๙๓

dummy

นางศิริพร เกตุมณี

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เบอร์โทร : ๐๖๓-๒๑๖๐๗๓๔

dummy

นางวันเพ็ญ เมธานิเวศน์

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : ๐๘๖-๘๐๑๒๔๒๓

dummy

นายอนุรักษ์ พลเสน

ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร :  ๐๘๑-๗๓๑๖๕๒๗

dummy

นายสนธยา วัฒนมีแก้ว

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เบอร์โทร : ๐๙๙-๒๒๕๖๖๙๗

 

dummy

นางสาววิภาวรรท์ ถมยา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : ๐๖๑-๙๑๔๙๑๙๕

dummy

จ.อ.บำรุง   วงษ์ภูมี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เบอร์โทร :๐๖๕-๔๘๗๘๙๓๙

 
 

dummy

  •  นางสาวเสาวณีย์  เสนารายณ์
    หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทน
  • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
  • เบอร์โทร : ๐๘๙-๒๓๕๙๑๕๘

 

 

หัวหน้าหน่วยราชการ
 

dummy

ส.อ.ณัฐธชนพงศ์  เปียวงษ์

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทร :  ๐๘๕-๘๐๙๔๕๐๑

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account