tharenfrdeiditjakomsruvi

 

  headหัวหน้าส่วน

dummy

จ.อ.บำรุง   วงษ์ภูมี
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เบอร์โทร : 065-4878939

 dummy

จ.อ.บำรุง   วงษ์ภูมี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เบอร์โทร : 065-4878939


 dummy

นางอาภาภรณ์  บุญกว้าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เบอร์โทร : 095-4643565


   

dummy
นายพัฒนชัย  เลิศวิริยะปิติ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เบอร์โทร : 091-4792896


dummy
นางวิภาพร  พึ่งสุข
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เบอร์โทร : 089-8308328


dummy

นางสาวผกาทิพย์  บัวดี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เบอร์โทร : 083-0951468


dummy

นายพัฒนชัย  เลิศวิริยะปิติ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 091-4792896

dummy

นายเจริญ  ร้อยแสนศึก 
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร :  099-5453642dummy

นางเพ็ญพรรณ  จันทรจามร
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 086-5073678dummy

นางอาภาภรณ์  บุญกว้าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เบอร์โทร : 095-4643565

 

dummy
นางวิภาพร  พึ่งสุข
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
เบอร์โทร : 089-8308328

  dummy
นางกมลพร  แสงเรือง 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทร :  084-3109343

 

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account