tharenfrdeiditjakomsruvi

งานบริหารงานบุคคล กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ภาพบุคลากร

ฝ่ายบริหารการศึกษา  • ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ • 

dummy

นางสาววิภาวรรท์ ถมยา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : ๐-๓๖๔๒-๒๓๑๐

ฝ่ายบริหารการศึกษา

dummy
นางสาวอรอนงค์  เพ็งประจญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา)
เบอร์โทร : ๐๘๕-๙๕๘๙๓๘๔

dummy
นางสาวอรอนงค์  เพ็งประจญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

dummy
นางสาวสุมิตรา  ระน้อย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

dummy
(ว่าง)
เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

dummy
นางวิไลลักษณ์  รัตนพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

dummy
นายคณุตจพงษ์  ภูมะธน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

dummy
นายนุกูล  เทศนา
พนักงานขับรถยนต์

dummy
นางสาวอภิรดี  คงเปี่ยม
คนงานทั่วไป
ฝ่าย ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
dummy
นางทรงศิริ  จันทร์อ้น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ) 
เบอร์โทร : ๐๘๗-๖๖๓๕๔๕๐
dummy
นางทรงศิริ  จันทร์อ้น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
dummy
นางบรรจบ จันทร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
dummy
 นายวุฒิพงษ์ พรหมพล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
dummy
นางสาวสุธาทิพย์  ทางดี
นักสันทนาการปฏิบัติการ
dummy
นางสาวณภาพงษ์  สงวนวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

dummy
นางสาวปิยมาศ ศรชนะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

dummy
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

dummy
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 dummy
นายกรลิขิต  ทองเส่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 


 dummy
นายพีระพัฒน์  กลิ่นหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 dummy
นางสาวปิยะนันท์  ฤกษ์งาม
ผู้ช่วยนักสันทนาการ


dummy
นายณัฐวุฒิ  รู้วิชา
ผู้ช่วยนักสันทนาการ


dummy
นางสาววิไลลักษณ์  ทุมเชื้อ
ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา


(ว่าง)
ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา

 dummy
นางสาวณัฐชา  ทองคง
ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา

dummy
นายภาสกร พันธ์ุศรีวรพงษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา

dummy
นายสุทธิรัตน์  วงษ์สอาด
ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา

dummy
นายเฉลิม  จ่าแดง
เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ

dummy
นายเมธี  ศรีใส
เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ

dummy
นายวัชรา  มณีโชติ
เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ

dummy
(่ว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

dummy
(ว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

dummy
นายมานพ  ใยบำรุง
พนักงานขับรถยต์

นายวิชัย คล้ายทอง
นายวิชัย  คล้ายทอง
คนงานทั่วไป

นายประจวบ เผ่าแก้ว
นายประจวบ  เผ่าแก้ว
คนงานทั่วไป

dummy
(ว่าง)
คนงานทั่วไป

dummy
นายสมบัติ  ทองใส
คนงานทั่วไป

dummy
นางสุดาภรณ์  โพธาราม
คนงานทั่วไป

dummy
นายเรืองศักดิ์  ผอบเพชร
คนงานทั่วไปdummy
นายสมยศ  เที่ยงทัศน์
คนงานทั่วไป

dummy
นายอดุลวิทย์ โสมดี
คนงานทั่วไป

 กองการศึกษา


กลับสู่ด้านบน

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account