tharenfrdeiditjakomsruvi

งานบริหารงานบุคคล กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อำนาจหน้าที่  •  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

dummy

นายพัฒนชัย  เลิศวิริยะปิติ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 09-1479-2896
Email : -
 

 

ฝ่ายบริหารการศึกษา

dummy
นางสาวอรอนงค์  เพ็งประจญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

dummy
นางสาวอรอนงค์  เพ็งประจญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

dummy
นางสาวสุมิตรา  ระน้อย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

dummy
นางสาวไอรดา  ไชยนาพันธ์
เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

dummy
นางวิไลลักษณ์  รัตนพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

dummy
นายคณุตจพงษ์  ภูมะธน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

dummy
นายนุกูล  เทศนา
พนักงานขับรถยนต์

 dummy
นางสาวอภิรดี  คงเปี่ยม
คนงานทั่วไป

 
ฝ่าย ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
dummy
นางทรงศิริ  จันทร์อ้น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
 

 

dummy
นางทรงศิริ  จันทร์อ้น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
dummy
นางบรรจบ จันทร
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
dummy
 นายวุฒิพงษ์ พรหมพล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
dummy
นางสาวสุธาทิพย์  ทางดี
นักสันทนาการปฏิบัติการ
dummy
นางสาวณภาพงษ์  สงวนวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

dummy
นางสาววัฒนาพร  ผู้ทรงวุฒิ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

dummy
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

dummy
นางสาวสิริธร  อรุณไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

dummy
นายกรลิขิต  ทองเส่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 dummy
นายพีระพัฒน์  กลิ่นหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 dummy
นางสาวปิยะนันท์  ฤกษ์งาม
ผู้ช่วยนักสันทนาการ

dummy
นายณัฐวุฒิ  รู้วิชา
ผู้ช่วยนักสันทนาการ

dummy
นางสาววิไลลักษณ์  ทุมเชื้อ
ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา

198
นายประภาส  จันทร์เงิน
ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา

 dummy
นางสาวณัฐชา  ทองคง
ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา

dummy
นายภาสกร พันธ์ุศรีวรพงษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา

dummy
นายสุทธิรัตน์  วงษ์สอาด
ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา

 

dummy
นายเฉลิม  จ่าแดง
เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ

dummy
นายเมธี  ศรีใส
เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ

dummy
นายวัชรา  มณีโชติ
เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ

dummy
(ว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

dummy
(ว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

dummy
นายมานพ  ใยบำรุง
พนักงานขับรถยต์

นายวิชัย คล้ายทอง
นายวิชัย  คล้ายทอง
คนงานทั่วไป

นายประจวบ เผ่าแก้ว
นายประจวบ  เผ่าแก้ว
คนงานทั่วไป

นางนิตยา เขียวสด
นางนิตยา  เขียวสด
คนงานทั่วไป

dummy
นายสมบัติ  ทองใส
คนงานทั่วไป

dummy
นางสุดาภรณ์  โพธาราม
คนงานทั่วไป

dummy
นายเรืองศักดิ์  ผอบเพชร
คนงานทั่วไปdummy
นายสมยศ  เที่ยงทัศน์
คนงานทั่วไป

dummy
(ว่าง)
คนงานทั่วไป

 

อำนาจหน้าที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                         

       ๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา  (ภาพบุคลากร)                      

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
               - งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
               
- งานวางแผนงานและวิชาการ
               - งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา
               - งานการศึกษาพิเศษ
               - งานบริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวง
               - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  

                          

       ๒. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ภาพบุคคลากร)

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้                            
              - งานส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ
              - นอกระบบและส่งเสริมอาชีพ
              - งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
              - งานห้องสมุดประชาชน
              - งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
              - งานการจัดซื้อ จัดจ้างและจัดหาพัสดุ
              - งานส่งเสริมและพัฒนากีฬา
              - งานส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
              - งานบริหารจัดการสนามกีฬาพระราเมศวรจังหวัดลพบุรี

              - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

☎ ติดต่อสอบถาม ☎
กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
0-3641-1404 ต่อ 108
0-3642-2310
สระว่ายน้ำจามเทวี
0-3641-2844
โรงยิมกาฬวรรณดิส
0-3662-0705

           


กลับสู่ด้านบน

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account