tharenfrdeiditjakomsruvi

 

banner vision 01
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

"ลพบุรีน่าอยู่"

คำนิยามคำว่า "น่าอยู่"

นิยามคำว่า "น่าอยู่"

1.มีสุขภาวะที่ดี

2.มีคุณภาพชีวิตที่ดี

3.สภาพแวดล้อมที่ดี

4.มีเศรษฐกิจเข้มแข็ง

พันธกิจ

(1) สร้างระบบคมนาคมขนส่ง สาธารนูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง

(2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการพึ่งตนเองและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

(3) ส่งเสริมการประกอบอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน

(4) ส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการแก่ประชาชนทุกช่วงวัย

(5) เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(6) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม

(7) ส่งเสริมการจัดการศึกษา

(8) การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  1 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

  • เป้าประสงค์
    1.1 โครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐาน
    1.2 แหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
  • 1.3 กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีได้รับการส่งเสริม/พัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

เป้าประสงค์
2.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.2 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.3 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนได้นำไปปรับใช้และปฏิบัติตาม
2.4 กิจกรรมด้านขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบทอด
2.5 ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ


ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี

เป้าประสงค์
3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
3.2 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 

 
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account