tharenfrdeiditjakomsruvi

 

 
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

“ชุมชนเข้มแข็ง สังคมคุณภาพ สู่เมืองอัจฉริยะ”

พันธกิจ

   1. การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการ

   2. ส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ แก่ประชาชนทุกช่วงวัย

   3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

   4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุข

   5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เศรษฐกิจฐานราก การเกษตรและการท่องเที่ยว

   6. ส่งเสริมระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน และทั่วถึง

   7. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อย การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

   8. พัฒนาเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   9. การจัดการทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาพลังงานทดแทน

  10. บริหารจัดการภาครัฐ ให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและการเกษตร

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  บริหารจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

 
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account