tharenfrdeiditjakomsruvi

 

banner vision 01
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  1 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์
1.1 โครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐาน
1.2 แหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

เป้าประสงค์
2.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น และมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.2 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.3 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนได้นำไปปรับใข้และปฏิบัติตาม
2.4 กิจกรรมด้านการท้องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีได้รับการส่งเสริม/พัฒนา
2.5 กิจกรรมด้านขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบทอด
2.6 ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี

เป้าประสงค์
3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
3.2 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account