tharenfrdeiditjakomsruvi
banner กอง ๒๑๐๑๑๘ 0


โครงสร้าง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป • ฝ่ายบริหารงานบุคคล • ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ • ฝ่ายพัฒนาสังคม • สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

 

ภาพบุคลากร
สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  Untitled
นายพัฒนชัย  เลิศวิริยะปิติ
(หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี)   
เบอร์โทร : 091-4792896

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  dummy   
 ว่าที่ ร.ต.พูลลาภ  ทัดจันทร์
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
เบอร์โทร : 081-8163288

dummy
นางเสาวนีย์  กาดโพธิ์ทอง
(นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ)

dummy
นางสาวศิริลักษณ์  เผือกโสภา
(นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ)

dummy
นายเอกภพ  จันมะยม
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ)

dummy
นางชนนิกานต์  ขันธวณี
(เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน)
dummy
นางทิพย์วรรณ์  สุวรัตน์ชัย
(เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน)
dummy
นายมาตุภูมิ  คำนวนชอบ
(เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน)

dummy
นางสาวศศิร์อร  บัวขำ
(เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน)

dummy
นางสาวศิริขวัญ  สลุงอยู่
(เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน)
dummy
(ว่าง)
(นักประชาสัมพันธ์)
dummy
นายขรรชัย  จตุพันธ์ุ
(พนักงานขับรถยนต์)
dummy
นายชวลิต  เณรโพธิ์ศรี
(พนักงานขับรถยนต์)
dummy
นางสาววันดี  อินทร์ภาระ
(เจ้าพนักงานธุรการ)
dummy
นายสมศักดิ์  เงินห้อย
(คนงาน)
dummy
นางบุญสม  อ่ำนาคิน
(นักการ)
dummy
นางสาวสุรินนา  จำปาดิบ
(เจ้าพนักงานธุรการ)
dummy
 นายสมเจตุ  รวมเจริญ
(นักการ)
dummy
 นายสุรพงษ์  วิมุกติพันธ์ุ
(นักการ)
dummy
(ว่าง)
(ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป)
dummy
(ว่าง)
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์)

dummy 

นางสาวพนิดา  ณรงค์
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

dummy
 นายกฤตยชญ์  ทองเส่ง
(พนักงานขับรถยนต์)
dummy
(ว่าง)
(พนักงานขับรถยนต์)
dummy
 นางทองพูล  ทรัพย์โชคพูล
(คนงานทั่วไป)
dummy
 นางอารีย์  จันนิฤทัย
(คนงานทั่วไป)
dummy
นายธวัชชัย  แก้วสวัสดิ์
(คนงานทั่วไป)

dummy
นางสาวศิรินทรา  ใจใหญ่
(คนงานทั่วไป)

 

 

 

 

 

   
   ฝ่ายบริหารงานบุคคล
dummy
 นางสาวเกษร  หนูดำ
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล)
เบอร์โทร : 085-4044144
 
dummy dummy dummy dummy dummy

 นางสาวเฟื่องฟ้า  รูปจันทร์
(นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ)

 นางสาวเกศกนก  ลึกงาม
(นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ)

 นางสาวอัจฉรี  โต๊ะนาค
(นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ)

 นางสาวนิชานันท์  กองศิริ
(นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ)

 น.ส.นิตย์รดี  วังคีรี
(เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน)

dummy dummy dummy dummy

 

 นางธัญลักษณ์  รักกิจ
(เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน)

 นางสาวกัญญา  แสงป้อม
(เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน)

นางสาวชมัยพร  กลิ่นบุญ
(เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน)

 นางนิติยา  เกตุแก้ว
(เจ้าพนักงานธุรการ)

 

         
 
   ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
dummy

 นางสาวเสาวณีย์  เสนารายณ์
(หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์)
เบอร์โทร : 089-2359158

dummy dummy  dummy dummy  dummy

(ว่าง)
(นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)

  นางสาวอุมารินทร์  ปักเคเต
(นิติกรชำนาญการ)

 นายสันทัศน์  พินิจมนตรี
(นิติกร ชำนาญการ)

 ส.อ.ชูศักดิ์  ชวนรำลึก
(นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ) 

 นางสาวกาญจนา  ใจดี
(นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ)

dummy  dummy dummy  dummy dummy

 นางสาวจุฑามาศ  สาจันทร์
(เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน)

 นางสาวจันทรัสม์ ปุญญารัชต์วงษ์
(ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป) 

 นางพิสมัย  บุญเพ็ง
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

(ว่าง)

(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 

 นายสมยศ  แพทย์หลักฟ้า
(เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง)

dummy  dummy dummy  dummy dummy

 นายวีรวุฒิ  ผอบเพชร์
(เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง)

 (ว่าง)

(เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง)

 นางอัญชุรี  สัตย์ซื่อพันธ์
(เจ้าหน้าที่ขนส่ง)

 (ว่าง)

(เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง)

 นายสุกชณเทพ  ปั้นงาม
(เจ้าหน้าที่ขนส่ง)

dummy

 dummy dummy dummy  dummy

นางสาวทัศนีย์  บุตรศรี
(เจ้าหน้าที่ขนส่ง)  

 (ว่าง)

(เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง)

นางอุไร  อ้นพวง
(เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง)

 นายกำพล  เกสรมาลา
(เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง) 

 (ว่าง)

(เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง)

dummy

 

 

     

 (ว่าง)

(เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง)

     

 

         
  ฝ่ายพัฒนาสังคม  
    dummy    

 

  นางสาวสุรีรัตน์  หงส์ทอง
(หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม)
เบอร์โทร : 090-9758097
 

 

dummy  dummy dummy dummy  dummy

นางสุภาคี  เรืองศรี
(นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ) 

 นางบุษกร  บดีศรีสกุล
(นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ) 

(ว่าง)

(นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 

 นายธนาพร  วัฒโนภาส
(เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน) 

นายภูมิ  แพ่งดิษฐ
(เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน)

dummy dummy  dummy dummy  dummy

(ว่าง)
(นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)

 นางชโลธร  บุญครอบ
(เจ้าพนักงานธุรการ)
นางสาวชรวยพร  ภู่เมือง
(ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป)
 นางสาวจริยาภรณ์  ม่วงน้อย
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 

 นายจิรพันธ์  ผลจันทร์
(พนักงานขับรถยนต์)

         

  สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี 


 dummy 

 นายวิวัฒน์  ศิริวัฒน์

(หัวหน้าสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี) 
เบอร์โทร : 
dummy  dummy dummy dummy  dummy

 นางลัดดาวัลย์  พันธ์แสน
(นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ)

 นางสาวเยาวลักษ์  ภูทะวัง
(นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ)

(ว่าง) 

(ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)

 นางรัตนาภรณ์  วัฒนา
(พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ) 

(ว่าง)
(พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)

dummy  dummy dummy dummy  dummy

(ว่าง)
(นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)

 นางกรรณชนม์  ใจบุญ ปิ่นแก้ว
(นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ)
 นางสาวจีรนันท์  ดวงมณี
(เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน)
  นางสาวชนิดา สัตบุตร
(เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน)

(ว่าง)
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

dummy  dummy dummy  dummy dummy

 นางสิริ  พืชจันทร์
(คนครัว)

(ว่าง)

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

นายรณชัย  หนุนนาค
(พนักงานขับรถยนต์) 
 นายปิติ  อู่ทอง
(พนักงานขับรถยนต์) 

นายสัญญา คงสินธ์
(พนักงานขับรถยนต์) 

dummy dummy   dummy dummy  dummy

(ว่าง) 

(ผู้ช่วยพยาบาล)

(ว่าง) 

(ผู้ช่วยพยาบาล)

(ว่าง) 

(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

 นางสาวสุพรรษา  อุปละ
(พี่เลี้ยง) 

 นางคณัญรัตน์  นันบุญตา
(พี่เลี้ยง)

dummy dummy   dummy  dummy dummy
 นางกัณจณารักษ์  ทองใบใหญ่
(พี่เลี้ยง)
นางสาวบุษยารัตน์  สีคช
(พี่เลี้ยง)  
 นางสาวอุษาวดี  นิ่มศรี
(พี่เลี้ยง) 
นางสาววรรณภา  พิลาวรรณ์
(พี่เลี้ยง)  

นางสมหวัง  ผ่องทอง
(พี่เลี้ยง) 

dummy  dummy  dummy dummy  dummy
นางสาวสุมาลี  ปัสเกตุ
(พี่เลี้ยง) 
นางสาวอารีรัตน์  เพ็งมา
(พี่เลี้ยง)  
(ว่าง)
(พี่เลี้ยง)  
นางสาวศิริวรรณ  จับจิตร
(พี่เลี้ยง) 

 นางสาวอรไท  พงษ์รื่น
(พี่เลี้ยง)

dummy  dummy  dummy  dummy  dummy
นางสาวสุรัสดา  จันทร์เศรษฐี
(พี่เลี้ยง)  
 นางสาวสุดารัตน์  แต่งทรัพย์
(พี่เลี้ยง)
นางสาวสุพัตรา  ลักทิม
(พี่เลี้ยง) 
นางสาวเพ็ชรรัตน์  แว่วสอน
(พี่เลี้ยง) 

นางสาวเสาวลักษณ์  ทองบัว
(พี่เลี้ยง)

dummy  dummy  dummy   dummy dummy

นางสาวปิยะพร  จันทร

(พี่เลี้ยง) 

(ว่าง)

(พี่เลี้ยง) 

 นางวิลัยลักษณ์  นุ่มสอน
(พี่เลี้ยง)
นางสาวอุษณีย์  ใจตรงกล้า
(คนครัว) 

(ว่าง)

(คนครัว)

dummy  dummy  dummy  dummy  dummy

(ว่าง)

(พนักงานช่วยการพยาบาล) 

นางทิพย์บังอร  งามเจริญ
(พนักงานช่วยการพยาบาล) 

นางนิตยา  กาญจนจิตร์

(พนักงานช่วยการพยาบาล)

 นายอดิศร  ท้าวศรีสกุล
(คนงานทั่วไป)

นายพรชัย  ลือพงษ์
(คนงานทั่วไป)

dummy  dummy   dummy dummy  dummy
นางสาวกนกวรรณ  โยปัดทุม
(คนงานทั่วไป) 
 นายพิเชษฐ ใบ๋สกุล
(คนงานทั่วไป)
นายเรือง  กองอ้น
(คนงานทั่วไป) 
 นายทีปกร  อยู่วัฒนา
(คนงานทั่วไป)

(ว่าง)
(คนงานทั่วไป)

 dummy        
 (ว่าง)
(คนงานทั่วไป)
     

 

    

 

 

อำนาจหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

๑. สำนักปลัด อบจ.                          

       ๑.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ภาพบุคลากร)

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้                            

       - งานธุรการ
       - งานสารบรรณ
       - งานเลขานุการผู้บริหาร
       - งานพิธี รัฐพิธี
       - งานประชาสัมพันธ์และงานข้อมูลสารสนเทศขององค์กร
       - งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของ อบจ.
       - งานประสานงานหน่วยงานอื่น
       - งานมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อบจ. (LPA)
       - งานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ อบจ.
       - งานรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายของ
         นายก อบจ. ที่แถลงต่อสภาฯ
       - งานมาตรฐานการควบคุมภายในของ อบจ.
       - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
       - งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
       - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

       ๑.๒ ฝ่ายบริหารงานบุคคล(ภาพบุคลากร)

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

       - งานการเจ้าหน้าที่
       - งานสิทธิสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
       - งานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ
       - งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ
       - งานเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.
       - งานคณะอนุกรรมการ ก.จ.จ.
       - งานพัฒนาบุคลากร
       - งานแผนอัตรากำลัง 3 ปี
       - งานทะเบียนประวัติบุคลากร
      - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย                            

       ๑.๓ ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์(ภาพบุคลากร)

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
       - งานนิติการ
       - งานตราข้อบัญญัติ อบจ. ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติ
         งบประมาณรายจ่าย
       - งานกิจการพาณิชย์
       - งานนิติกรรม สัญญา
       - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
       - งานภารกิจถ่ายโอนฯ ตามแผนและขั้นตอน
       - งานบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
       - งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
       - งานการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อบจ.
       - งานคุ้มครองผู้บริโภค 
       - งานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
       - งานสนับสนุนทางวิชาการแก่ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบราชการ  หนังสือสั่งการมติ ครม. ต่างๆ
       - งานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดข้อบัญญัติ
       - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย                            

       ๑.๔ ฝ่ายพัฒนาสังคม (ภาพบุคลากร)

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
       - งานการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
       - งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
      - งานรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
      - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
      - งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
      - งานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อบจ.ลพบุรี
      - งานแก้ไขปัญหาความรุนแรง เด็กและสตรี
      - งานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน
      - งานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน
      - งานส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
      - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย                  

       ๑.๕ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี (ภาพบุคลากร)

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
      - งานสวัสดิการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี เช่น  การให้บริการด้านปัจจัยสี่ การสังคมสงเคราะห์
      - งานศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การป้องกันโรคการควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
      - งานให้วัคซีนและภูมิคุ้มกันโรคประจำปี
      - งานตรวจสุขภาพประจำปี
      - งานโภชนาบำบัด
      - งานพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างครบวงจร
      - งานพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
      - งานให้ความรู้ด้านสุขภาพและด้านวิชาการ
      - งานการบูรณาการในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
      - งานศูนย์ฝึกภาคปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ
      - งานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุสมองเสื่อม
      - งานกิจกรรมเพื่อการพัฒนา/ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ
      - งานบ้านพักฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ
      - งานสวัสดิการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในจังหวัดลพบุรี
       - งานศูนย์บริการผู้สูงอายุเคลื่อนที่เชิงรุก
      - งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ
       - งานแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดสวัสดิการและการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ
       - งานสหวิชาชีพด้านสังคมสงเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานอื่น

 


 กลับสู่ด้านบน

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account