tharenfrdeiditjakomsruvi
banner กอง ๒๑๐๑๑๘ 0


โครงสร้าง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ภาพบุคลากร

ฝ่ายอำนวยการ  • ฝ่ายนิติการ • ฝ่ายสวัสดิการสังคม • ฝ่ายสถานสงเคราะห์

  dummy

นายอนุรักษ์ พลเสน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
เบอร์โทร : ๐๘๑-๗๓๑๖๕๒๗

ฝ่ายอำนวยการ
  dummy   
นางวาสนา ศรีปาลวิทย์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร : -

dummy 
ส.อ.ชูศักดิ์  ชวนรำลึก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

dummy
นางเสาวนีย์  กาดโพธิ์ทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

dummy
 นางสาวกาญจนา  ใจดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

dummy

นางสุภาคี  เรืองศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

dummy
นางชนนิกานต์  ขันธวณี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

dummy

นางทิพย์วรรณ์  สุวรัตน์ชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

dummy

นางไปรยา  เม่นงาม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

dummy

นางสาวธิดาวรรณ นพสวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

dummy

นายขรรชัย  จตุพันธ์ุ
พนักงานขับรถยนต์

dummy

นายชวลิต  เณรโพธิ์ศรี
พนักงานขับรถยนต์

dummy
นางสาววันดี  อินทร์ภาระ
เจ้าพนักงานธุรการ
dummy
นางบุญสม  อ่ำนาคิน
นักการ
dummy
นางสาวสุรินนา  จำปาดิบ
เจ้าพนักงานธุรการ
dummy
 นายสุรพงษ์  วิมุกติพันธ์ุ
นักการ
dummy
นางสาวชรวยพร  ภู่เมือง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

dummy

นางสาวจันทรัสม์ ปุญญารัชต์วงษ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

dummy

นางสาวศิรินทรา ใจใหญ่
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

dummy
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

dummy

นางสาวทัศนีย์ บุตรศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

dummy

นายธีรัตม์ สุทธา
พนักงานขับรถยนต์

dummy

นายกิตติคุณ บุญห่อ
เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง

dummy
 นางทองพูล  ทรัพย์โชคพูล
คนงานทั่วไป
dummy
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
dummy
(ว่าง)
คนงานทั่วไป

dummy

นายณรงค์ศักดิ์ บัวไพร
เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง

 

 dummy

นางสาวชัชธนันท์ ไม้เลียบ
เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง  

  

dummy

นางอุไร  อ้นพวง
เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง

dummy
นายกัมพล  เกสรมาลา
เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง 

 dummy

นายฐิติพันธ์ แก้วสิงห์
เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง 

dummy
นางสาวนาตยา ใจอารีย์
เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง  
    dummy
นางสาวณัฐศยามล หันธะนะวงษ์
เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง  
   
   ฝ่ายนิติการ
dummy

นางสาวอุมารินทร์  ปักเคเต
นิติกรชำนาญการ 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ
เบอร์โทร : -

 dummy dummy dummy dummy dummy

นางสาวอุมารินทร์  ปักเคเต
นิติกรชำนาญการ 

 นายสันทัศน์  พินิจมนตรี
นิติกรชำนาญการ

นายณัชภูมิ มีบัณฑิต
นิติกรปฏิบัติการ

 นางสาวจุฑามาศ  สาจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพนิดา  ณรงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  ฝ่ายสวัสดิการสังคม  
    dummy    

 

  ส.อ.ภัทร  สมแสง
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ  
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : ๐๘๖-๗๖๒๕๖๐๔
 

 

dummy dummy dummy dummy dummy

ส.อ.ภัทร  สมแสง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  

นางสาวอารีรัตน์  ทรัพย์กุญชร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวรัชนี ขันธปรีชาญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายภูมิ  แพ่งดิษฐ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกัญญา  แสงป้อม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  dummy dummy dummy   

 

 นางสาวจริยาภรณ์  ม่วงน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
นายกฤตยชญ์  ทองเส่ง
พนักงานขับรถยนต์
นายวัฒนชัย สดสวาท
พนักงานขับรถยนต์

 

    dummy    
    นายศักดาเดช ลือศิริ
คนงานทั่วไป
   

  ฝ่ายสถานสงเคราะห์ 


dummy

นายอนุรักษ์ พลเสน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์
เบอร์โทร : ๐๘๑-๗๓๑๖๕๒๗

dummy dummy dummy dummy dummy

 นางสาวเยาวลักษ์  ภูทะวัง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ว่าง)
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นางลัดดาวัลย์  พันธ์แสน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกรรณชนม์  ใจบุญ ปถมวาลย์
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

 นางสาวจีรนันท์  ดวงมณี
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

dummy dummy dummy dummy  dummy

นางสาวศศิร์อร  บัวขำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ว่าง)
คนครัว

นางสาวอรทัย เจริญยิ่ง
ผู้ช่วยพยาบาล

นางทิพย์บังอร งามเจริญ
ผู้ช่วยพยาบาล

นางนิตยา กาญจนจิตร์
ผู้ช่วยพยาบาล

dummy  dummy dummy  dummy dummy

นายสาธิต ตาแก้ว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางพัชรนันท์ เชื้อพรมศร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายรณชัย  หนุนนาค
พนักงานขับรถยนต์
 นายปิติ  อู่ทอง
พนักงานขับรถยนต์

นายสัญญา คงสินธ์
พนักงานขับรถยนต์

dummy dummy dummy dummy dummy

 นางสาวสุพรรษา  อุปละ
พี่เลี้ยง

 นางคณัญรัตน์  นันบุญตา
พี่เลี้ยง

 นางกัณจณารักษ์  ทองใบใหญ่
พี่เลี้ยง

นางสาวบุษยารัตน์  สีคช
พี่เลี้ยง

 นางสาวอุษาวดี  นิ่มศรี
พี่เลี้ยง 

dummy dummy dummy dummy dummy
นางสาวจุฑารัตน์ ฟักเทศ
พี่เลี้ยง  
นางสาวสมหวัง ผ่องทอง
พี่เลี้ยง
นางสาวสุมาลี  ปัสเกตุ
พี่เลี้ยง
นางสาวอารีรัตน์  เพ็งมา
พี่เลี้ยง

นางเกษรแตงไทย
พี่เลี้ยง

dummy dummy dummy dummy dummy
นางสาวศิริวรรณ  จับจิตร
พี่เลี้ยง
 นางสาวอรไท  พงษ์รื่น
พี่เลี้ยง
นางสาวสุรัสดา  จันทร์เศรษฐี
พี่เลี้ยง
นางสาวสุดารัตน์  แต่งทรัพย์
พี่เลี้ยง

นางสาวสุพัตรา  ลักทิม
พี่เลี้ยง 

dummy dummy dummy dummy dummy
นางสาวเพ็ชรรัตน์  แว่วสอน
พี่เลี้ยง
นางสาวเสาวลักษณ์  ทองบัว
พี่เลี้ยง

นางสาวปิยะพร  จันทร

พี่เลี้ยง

นางสาวอนุสรณ์ บุญยอ
พี่เลี้ยง

 นางวิลัยลักษณ์  นุ่มสอน
พี่เลี้ยง

dummy dummy  dummy dummy dummy

นางสาวอุษณีย์  ใจตรงกล้า
คนครัว 

นางสาวฐิติภัทร พ่วงโพธิ์
คนครัว

นายนัฐภาส แสงดี
คนงานทั่วไป

นางสาวไพลิน ช่างทอง
คนงานทั่วไป

นายพิเชษฐ ใบ๋สกุล
คนงานทั่วไป

dummy  dummy  dummy dummy  dummy 

นางสาวฐิติมา สำลีอ่อน
คนงานทั่วไป 

นางสาวเหมรัตน์ แสงสอน
คนงานทั่วไป 

นายสมนึก สรชะฎา
คนงานทั่วไป

นายชายชาญ สาราเลิศ
คนงานทั่วไป 

นางสาวอัญจิรา เฉยโพธิ์
คนงานทั่วไป  

  

  dummy    
    นางสาววราภรณ์ พันธ์แดง
พี่เลี้ยง
   

 สำนักปลัด

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account