tharenfrdeiditjakomsruvi

 

Artboard 1 


โครงสร้าง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ภาพบุคลากร

ฝ่ายอำนวยการ  • ฝ่ายนิติการ • ฝ่ายสวัสดิการสังคม • ฝ่ายสถานสงเคราะห์ • ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  

dummy

นางหทัยรัตน์ อยู่รอด

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
เบอร์โทร : ๐๘๑-๕๒๙๐๕๙๓

ฝ่ายอำนวยการ
  dummy   
นางเสาวนีย์  กาดโพธิ์ทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร : ๐๘๐-๕๖๑๙๙๕๙

dummy

dummy

dummy

dummy

dummy

 
นางเสาวนีย์  กาดโพธิ์ทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสุภาคี  เรืองศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายเอกภพ  จันมะยม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวทิพย์วรรณ์  นาคะทัตตะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางไปรยา  เม่นงาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

dummy

dummy

dummy

dummy dummy
นางสาวธิดาวรรณ นพสุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายขรรชัย  จตุพันธ์ุ
พนักงานขับรถยนต์

นายชวลิต  เณรโพธิ์ศรี

พนักงานขับรถยนต์

นางสาววันดี  อินทร์ภาระ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางบุญสม  อ่ำนาคิน
นักการ
dummy dummy

dummy

dummy

dummy 

นางสาวสุรินนา  จำปาดิบ
เจ้าพนักงานธุรการ
 นายสุรพงษ์  วิมุกติพันธ์ุ
นักการ 
นางสาวจันทรัสม์ ปุญญารัชต์วงษ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวศิรินทรา ใจใหญ่
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรีวันชาติ ละม่อม
พนักงานขับรถยนต์
   

dummy

dummy

dummy  
  นางสาวศุกฤทัย หน่อทอง
คนงานทั่วไป
นางสาวศศินิภา แก้วตา
คนงานทั่วไป 
 นางทองพูล  ทรัพย์โชคพูล
คนงานทั่วไป 
 
สถานนีขนส่งอำเภอโคกสำโรง
     dummy    
     นางสาวกาญจนา  ใจดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
   

dummy

dummy

dummy

dummy

dummy

นางสาวชัชธนันท์ ไม้เลียบ
เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง 
นางสาวทัศนีย์ บุตรศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณรงค์ศักดิ์ บัวไพร
เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง
นางอุไร  อ้นพวง
เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง
นายกิตติคุณ บุญห่อ
เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง
   

dummy

   
    (ว่าง)
เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง
   
สถานนีขนส่งลำนารายณ์
    dummy     
    ส.อ.ชูศักดิ์  ชวนรำลึก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
   
dummy

dummy

dummy

dummy

dummy
นายกัมพล  เกสรมาลา
เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง
นายสุกชนเทพ ปั้นงาม
เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง
นางสาวนาตยา ใจอารีย์
เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง  
นางสาวณัฐศยามล หันธะนะวงษ์
เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง  
นางอัญชุรี สัตย์ซื่อพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

dummy

dummy

   
  (ว่าง)
เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง
(ว่าง)
เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง
   
   ฝ่ายนิติการ
dummy

นางสาวอุมารินทร์  ปักเคเต
นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายนิติการ
เบอร์โทร : ๐๙๒-๒๔๙๘๘๐๘

 dummy dummy dummy dummy dummy

นางสาวอุมารินทร์  ปักเคเต
นิติกรชำนาญการ 

 นายสันทัศน์  พินิจมนตรี
นิติกรชำนาญการ

นายณัชภูมิ มีบัณฑิต
นิติกรชำนาญการ

 (ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นางสาวพนิดา  ณรงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  ฝ่ายสวัสดิการสังคม  
    dummy    

 

 

ส.อ.ภัทร  สมแสง
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : ๐๘๖-๗๖๒๕๖๐๔

 

 

dummy dummy dummy dummy dummy

ส.อ.ภัทร  สมแสง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  

นางสาวอารีรัตน์  ทรัพย์กุญชร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวรัชนี ขันธปรีชาญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นางสาวกัญญา  แสงป้อม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 dummy dummy dummy dummy dummy 

 นางสาวจริยาภรณ์  ม่วงน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

นายกฤตยชญ์  ทองเส่ง
พนักงานขับรถยนต์
(ว่าง)
พนักงานขับรถยนต์
 นายวัฒนชัย สดสวาท
พนักงานขับรถยนต์

นายศักดาเดช ลือศิริ
คนงานทั่วไป 

  ฝ่ายสถานสงเคราะห์ 


dummy

นายวิวัฒน์ ศิริวัฒน์

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์
เบอร์โทร : ๐๘๙-๒๔๔๙๔๘๗

dummy dummy dummy dummy dummy

 นางสาวเยาวลักษ์  ภูทะวัง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวโชติกา  ศรีสุรักษ์
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

นางลัดดาวัลย์  พันธ์แสน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกรรณชนม์  ใจบุญ ปถมวาลย์
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

 นางสาวจีรนันท์  ดวงมณี
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

dummy dummy dummy   dummy dummy

นางสาวศศิร์อร  บัวขำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ว่าง)

ผู้ช่วยพยาบาล

(ว่าง)

ผู้ช่วยพยาบาล

(ว่าง)

ผู้ช่วยพยาบาล

นางสาวปุณณภา โลหิตไทย

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

dummy  dummy  dummy dummy  dummy
นางพัชรนันท์ เชื้อพรมศร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายรณชัย  หนุนนาค
พนักงานขับรถยนต์
 นายปิติ  อู่ทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายสัญญา คงสินธ์
พนักงานขับรถยนต์
 นางสาวสุพรรษา  อุปละ
พี่เลี้ยง
dummy  dummy  dummy dummy  dummy

นางคณัญรัตน์  นันบุญตา
พี่เลี้ยง

 นางกัณจณารักษ์  ทองใบใหญ่
พี่เลี้ยง

นางสาวบุษยารัตน์  สีคช
พี่เลี้ยง
 นางสาวอุษาวดี  นิ่มศรี
พี่เลี้ยง 

นางสาวจุฑารัตน์ ฟักเทศ
พี่เลี้ยง  

dummy dummy dummy dummy dummy

นางสาวสุมาลี  ปัสเกตุ
พี่เลี้ยง

นางสาวอารีรัตน์  เพ็งมา
พี่เลี้ยง

นางเกษรแตงไทย
พี่เลี้ยง

นางสาวศิริวรรณ  จับจิตร
พี่เลี้ยง

 นางสาวอรไท  พงษ์รื่น
พี่เลี้ยง

dummy dummy dummy dummy dummy
นางสาวสุรัสดา  จันทร์เศรษฐี
พี่เลี้ยง
นางสาวสุดารัตน์  แต่งทรัพย์
พี่เลี้ยง
นางสาวเพ็ชรรัตน์  แว่วสอน
พี่เลี้ยง
นางสาวเสาวลักษณ์  ทองบัว
พี่เลี้ยง

นางสาวอนุสรณ์ บุญยอ
พี่เลี้ยง

dummy dummy dummy dummy dummy
 นางวิลัยลักษณ์  นุ่มสอน
พี่เลี้ยง

นางสาวจุไรรัตน์ ราชมนตรี

พี่เลี้ยง

นางพยอม ศรีดี

พี่เลี้ยง

นางสาวสุราวรรณ วงพิเดช

พี่เลี้ยง

นางสาวอุษณีย์  ใจตรงกล้า
คนครัว 

dummy  dummy dummy dummy  dummy
นางสาวฐิติภัทร พ่วงโพธิ์
คนครัว

นางสาวศุกร์ชาดา ออกแมน

คนครัว

  นางอรทัย ปั้นคุ้ม
พนักงานช่วยการพยาบาล  

นางทิพย์บังอร งามเจริญ
พนักงานช่วยการพยาบาล

 นางนิตยา แจ่มศรีแก้ว
พนักงานช่วยการพยาบาล 

dummy  dummy dummy dummy dummy

นายนัฐภาส แสงดี
คนงานทั่วไป

 นายชายชาญ สาราเลิศ
คนงานทั่วไป 

นางสาวฐิติมา สำลีอ่อน
คนงานทั่วไป 

นายพิเชษฐ ใบ๋สกุล
คนงานทั่วไป

นายสมนึก สรชะฎา
คนงานทั่วไป

dummy   dummy dummy dummy  dummy 

นางสุมาลี ดิษจ้าย

พี่เลี้ยง 

นางสาวศิริภรณ์ คงคา

พี่เลี้ยง 

นางสาวไพลิน ช่างทอง
คนงานทั่วไป

นางสาวอัญจิรา เฉยโพธิ์
คนงานทั่วไป

  นางสาวจิรารัตน์ นิธิเชิดชูวงศ์

พี่เลี้ยง

      ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
    dummy    
   

นายวิวัฒน์ ศิริวัฒน์

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เบอร์โทร : ๐๘๙-๒๔๔๙๔๘๗

   
dummy dummy dummy  dummy dummy

นายพูนลาภ ชินวงษ์

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ

นางชนนิกานต์  ขันธวณี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพชร ทองปลิว

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 
 (ว่าง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นางสาวชรวยพร  ภู่เมือง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
dummy dummy dummy dummy dummy

นายบัณฑิต เกตุเชื้อ

พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดกลาง

(ว่าง)

พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดกลาง

นายปริญญา ปรากฎ

พนักงานขับรถยนต์

(ว่าง)
คนงานเครื่องสูบน้ำ

(ว่าง)
คนงานเครื่องสูบน้ำ 

dummy dummy dummy dummy dummy

นายศักดิ์ชัย ช่ออุบล
คนงานเครื่องสูบน้ำ

 นายอุเทน  ชุมชัย
คนงานเครื่องสูบน้ำ   

(ว่าง)
คนงานเครื่องสุบน้ำ

นายพิเชฐ กรีโสภา
คนงานเครื่องสูบน้ำ

  นายธวัชชัย แก้วสวัสดิ์
คนงานเครื่องสูบน้ำ 

  dummy dummy dummy   

 

นายสุวรรณ์  ทองดี
คนงานเครื่องสูบน้ำ 

(ว่าง)
คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายประสพโชค  รัชตะนาวิน
คนงานเครื่องสูบน้ำ  

 

 สำนักปลัด

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account