tharenfrdeiditjakomsruvi
banner กอง ๒๑๐๑๑๘ 0


โครงสร้าง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด


ฝ่ายอำนวยการ • ฝ่ายบริหารงานบุคคล • ฝ่ายนิติการ • ฝ่ายสวัสดิการสังคม • ฝ่ายสถานสงเคราะห์

 

 
ภาพบุคลากร
สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  Untitled
นายพัฒนชัย  เลิศวิริยะปิติ
(หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี)   
เบอร์โทร : 091-4792896

ฝ่ายอำนวยการ
  dummy   
 ว่าที่ ร.ต.พูลลาภ  ทัดจันทร์
(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)
เบอร์โทร : 081-8163288

dummy
 ส.อ.ชูศักดิ์  ชวนรำลึก
(นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ)

dummy
นางเสาวนีย์  กาดโพธิ์ทอง
(นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ)

dummy
 นางสาวกาญจนา  ใจดี
(นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ)

dummy
นางสาวศิริลักษณ์  เผือกโสภา
(นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ)
dummy
นางชนนิกานต์  ขันธวณี
(เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน)
dummy
น.ส.ชนิดา  สัตบุตร
(เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน)

dummy
นายมาตุภูมิ  คำนวนชอบ
(เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน)

dummy
(ว่าง)
(เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน)
dummy
นายขรรชัย  จตุพันธ์ุ
(พนักงานขับรถยนต์)
dummy
นายชวลิต  เณรโพธิ์ศรี
(พนักงานขับรถยนต์)
dummy
นางสาววันดี  อินทร์ภาระ
(เจ้าพนักงานธุรการ)
dummy
นางบุญสม  อ่ำนาคิน
(นักการ)
dummy
นางสาวสุรินนา  จำปาดิบ
(เจ้าพนักงานธุรการ)
dummy
(ว่าง)
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
dummy
 นายสุรพงษ์  วิมุกติพันธ์ุ
(นักการ)
dummy
นางสาวชรวยพร  ภู่เมือง
(ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป)
dummy
นางสาวจันทรัสม์ ปุญญารัชต์วงษ์
(ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป)
dummy
(ว่าง)
(ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป)
dummy
(ว่าง)
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

dummy
(ว่าง)
(พนักงานขับรถยนต์)

dummy
(ว่าง)
(เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง)
dummy
 นางทองพูล  ทรัพย์โชคพูล
(คนงานทั่วไป)
dummy
 นางอารีย์  จันนิฤทัย
(คนงานทั่วไป)
dummy
นายธวัชชัย  แก้วสวัสดิ์
(คนงานทั่วไป)
dummy
(ว่าง)
(เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง)

 

 

dummy
นางอุไร  อ้นพวง
(เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง)

 

 

dummy
นายกำพล  เกสรมาลา
(เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง) 

dummy
(ว่าง)
(เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง) 

   
   ฝ่ายนิติการ
dummy

 นางสาวเสาวณีย์  เสนารายณ์
(รักษาการหัวหน้าฝ่ายนิติการ)
เบอร์โทร : 089-2359158

dummy dummy dummy dummy dummy

นางสาวอุมารินทร์  ปักเคเต
(นิติกรชำนาญการ)

 นายสันทัศน์  พินิจมนตรี
(นิติกร ชำนาญการ)

 (ว่าง)
(นิติกร ปฏิบัติ/ชำนาญการ)

 นางสาวจุฑามาศ  สาจันทร์
(เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน)

นางสาวพนิดา  ณรงค์
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

  ฝ่ายสวัสดิการสังคม  
    dummy    

 

   ว่าที่ ร.ต.พูลลาภ  ทัดจันทร์
(รักษาการหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม)
เบอร์โทร : 081-8163288
 

 

dummy dummy dummy dummy dummy

ส.อ.ภัทร  สมแสง
(นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ)  

นางสาวอารีรัตน์  ทรัพย์กุญชร
(นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ)

(ว่าง)

(นักนักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 

นางทิพย์วรรณ์  สุวรัตน์ชัย
(เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน)

นายภูมิ  แพ่งดิษฐ
(เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน)

dummy dummy dummy dummy  dummy

(ว่าง)
(เจ้าพนักงานธุรการ)

 นางสาวจริยาภรณ์  ม่วงน้อย
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) 
นายกฤตยชญ์  ทองเส่ง
(พนักงานขับรถยนต์)
 นายธีรัตม์  สุทธา
(พนักงานขับรถยนต์) 

นางสาวศิรินทรา  ใจใหญ่
(คนงานทั่วไป)

         

  ฝ่ายสถานสงเคราะห์ 


 dummy 

 นายวิวัฒน์  ศิริวัฒน์

(หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์) 
เบอร์โทร : 
dummy dummy dummy dummy dummy

 นางสาวเยาวลักษ์  ภูทะวัง
(นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ)

(ว่าง)
(พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)

นางลัดดาวัลย์  พันธ์แสน
(นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ)

นางกรรณชนม์  ใจบุญ ปิ่นแก้ว
(นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ)

 นางสาวจีรนันท์  ดวงมณี
(เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน)

dummy dummy dummy dummy  dummy

นางสาวศศิร์อร  บัวขำ
(เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน)

 นางสิริ  พืชจันทร์
(คนครัว)

(ว่าง) 

(ผู้ช่วยพยาบาล)

(ว่าง) 

(ผู้ช่วยพยาบาล)

(ว่าง) 

(ผู้ช่วยพยาบาล)

dummy  dummy dummy  dummy dummy

(ว่าง)

(ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน) 

(ว่าง)

(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

นายรณชัย  หนุนนาค
(พนักงานขับรถยนต์) 
 นายปิติ  อู่ทอง
(พนักงานขับรถยนต์) 

นายสัญญา คงสินธ์
(พนักงานขับรถยนต์) 

dummy dummy dummy dummy dummy

 นางสาวสุพรรษา  อุปละ
(พี่เลี้ยง) 

 นางคณัญรัตน์  นันบุญตา
(พี่เลี้ยง)

 นางกัณจณารักษ์  ทองใบใหญ่
(พี่เลี้ยง)

นางสาวบุษยารัตน์  สีคช
(พี่เลี้ยง)  

 นางสาวอุษาวดี  นิ่มศรี
(พี่เลี้ยง) 

dummy dummy dummy dummy dummy
(ว่าง)
(พี่เลี้ยง)  
นางสาวสมหวัง ผ่องทอง
(พี่เลี้ยง)
นางสาวสุมาลี  ปัสเกตุ
(พี่เลี้ยง)
นางสาวอารีรัตน์  เพ็งมา
(พี่เลี้ยง)

(ว่าง)
(พี่เลี้ยง)

dummy dummy dummy dummy dummy
นางสาวศิริวรรณ  จับจิตร
(พี่เลี้ยง)
 นางสาวอรไท  พงษ์รื่น
(พี่เลี้ยง)
นางสาวสุรัสดา  จันทร์เศรษฐี
(พี่เลี้ยง)
นางสาวสุดารัตน์  แต่งทรัพย์
(พี่เลี้ยง)

นางสาวสุพัตรา  ลักทิม
(พี่เลี้ยง) 

dummy dummy dummy dummy dummy
นางสาวเพ็ชรรัตน์  แว่วสอน
(พี่เลี้ยง)
นางสาวเสาวลักษณ์  ทองบัว
(พี่เลี้ยง)

นางสาวปิยะพร  จันทร

(พี่เลี้ยง) 

(ว่าง)

(พี่เลี้ยง) 

 นางวิลัยลักษณ์  นุ่มสอน
(พี่เลี้ยง)

dummy dummy  dummy dummy dummy

นางสาวอุษณีย์  ใจตรงกล้า
(คนครัว) 

(ว่าง)

(คนครัว) 

(ว่าง)

(คนงานทั่วไป) 

น.ส.วรวลัญช์  ใจเด็ด
(คนงานทั่วไป) 

นายพิเชษฐ ใบ๋สกุล
(คนงานทั่วไป)

dummy dummy dummy dummy   

นายเรือง  กองอ้น
(คนงานทั่วไป) 

นายทีปกร  อยู่วัฒนา
(คนงานทั่วไป)

(ว่าง)
(คนงานทั่วไป)

(ว่าง)
(คนงานทั่วไป)

 

สป    

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account