tharenfrdeiditjakomsruvi

 

 

 ข้อบัญญัติ/ระเบียบ อบจ.ลพบุรี

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy)

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566

ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการงดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม พ.ศ.2555

ระเบียบ ว่าด้วยการตรวจสอบภาษี พ.ศ. 2555

ระเบียบ ว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการสถานการค้าของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555

ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าพักอาศัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน

ข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารจัดหารและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้สนามกีฬาจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2561

     แบบที่ใช้ในการชำระค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ. จากผู้พักในโรงแรม   

 
      แบบที่ใช้ในการชำระภาษียาสูบ

 

 
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account