tharenfrdeiditjakomsruvi

logo

CCI24032564

อำนาจหน้าที่

(๑) ให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายแก่ประชาชน

(๒) ให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรม สัญญา พินัยกรรม บนพื้นฐาน

ความเสมอภาคของคู่กรณี และเจตนารมณ์อันแท้จริงของคู่กรณี

(๓) ให้ความคุ้มครองสิทธิของประชาชน ดำเนินการส่งต่อประสานงาน

ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรองคุ้มครองสิทธิต่อไป และให้ความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานแห่งสิทธิของ

ประชาชนที่ถูกต้อง

(๔) ให้ความช่วยเหลือ ไกลเกลี่ย การประนอมข้อพิพาท โดยให้มีผล

บังคับได้ทำนองเดียวกับคำพิพากษาของศาลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗)

พ.ศ.๒๕๕๐ เฉพาะคดีแพ่ง และคดีอาญาในความผิดอันยอมความได้

(๕) ให้ความช่วยเหลือทางอรรถคดี โดยการจัดหาทนายความอาสา

ว่าต่างหรือแก้ต่างให้แก่ประชาชนผู้เดือตร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งนี้ เฉพาะคดีแพ่ง

(๖) งานแนะนำช่วยเหลือและคุ้มครองผู้บริโภค

                            การดำเนินการของศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๕๔ ประกอบด้วย สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี (สคช.) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดลพบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี และเรือนจำกลางลพบุรีเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนและตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนได้มากขึ้น

สามารถติดต่อได้ที่

ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

เบอร์โทรภายใน 036-411404 ต่อ 102

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account