tharenfrdeiditjakomsruvi
banner กอง ๒๑๐๑๑๘ 0

โครงสร้างสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ภาพบุคลากร

ฝ่ายการประชุม • ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

dummy

นางหทัยรัตน์ อยู่รอด
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เบอร์โทร : ๐๘๑-๕๒๙๐๕๙๓

 

ฝ่ายการประชุม

dummy

นางสาวศศวรรณ มลมาด
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
เบอร์โทร :  -

dummy

นางสาวศิริลักษณ์  เผือกโสภา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

dummy

นางอาริตา  ดวงจอมดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

dummy

นางปัณณ์ปพิชญา ภัทรศิรธนพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 

dummy

นางสาวสุรีย์พร  ฉ่ำสดใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
         

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 dummy
นางจารุวรรณ  เดชขุน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เบอร์โทร :  ๐๘๔-๒๓๙๔๗๘๒  

dummy
นางบุษกร  บดีศรีสกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
dummy
นางจินตนา  พุทธศรีเมือง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
dummy
 นางสุมิตรา  ชุติชาติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

dummy

นายจิระ  สายสินธุ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

dummy
นางสาวนฤทัย หน่อทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 
 
 
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

dummy

(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
เบอร์โทร :  -

dummy
นางกัลยาณี  อ่อนก้อน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
dummy
นางสาวสิรีรัศมิ์  พรหมแสงใส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
dummy
นางสาวช่อทิพย์  ปานบุญลือ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
dummy
นางรอฮาณา  ร่มลำดวน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
dummy 
นายบุศรินทร์ เรืองศรี
พนักงานขับรถยนต์


     
   

 

 

                          สำนักเลขา

 


 กลับสู่ด้านบน

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account