tharenfrdeiditjakomsruvi
banner กอง ๒๑๐๑๑๘ 0

โครงสร้างสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายการประชุม • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป • ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

ภาพบุคลากร
สังกัด สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

dummy

 นางวิภาพร  พึ่งสุข

(เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เบอร์โทร : 089-8308328

 

ฝ่าย การประชุม
   dummy
นางสาวชนากานต์  ดวงธนู
(หัวหน้าฝ่ายการประชุม)
เบอร์โทร : 089-4999962   
dummy
นางสาวอารีรัตน์  ทรัพย์กุญชร
(นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ)
 dummy
นางอาริตา  ดวงจอมดี
(เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน) 
dummy
(ว่าง)
(เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) 

dummy 

นางสาววันเพ็ญ  บุญคุ้มครอง
(ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป)

dummy
นางสาวสุรีย์พร  ฉ่ำสดใส
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

ฝ่าย บริหารงานทั่วไป

 dummy
(ว่าง)
(หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.)  

dummy
นางกัลยาณี  อ่อนก้อน
(นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ)
dummy
นางสาวสิรีรัศมิ์  พรหมแสงใส
(เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน)
dummy
นางสาวช่อทิพย์  ปานบุญลือ
(เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน) 

 dummy
นางรอฮาณา  ร่มลำดวน
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)


 dummy
นายธีรัตม์  สุทธา
(พนักงานขับรถยนต์)
 ฝ่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 
 dummy

นางจารุวรรณ  เดชขุน
(หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน) 
เบอร์โทร : 084-2394782      


dummy
ส.อ.ภัทร  สมแสง
(นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ)  
 dummy
นางจินตนา  พุทธศรีเมือง
(เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน)
 dummy
 นางสาวสุมิตรา  ตั้งประพฤติดี
(เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน) 

dummy
นายจิระ  สายสินธุ์
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)  
 dummy 
(ว่าง)
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)  

 

 

อำนาจหน้าที่ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

                    

       ๑ ฝ่ายการประชุม (ภาพบุคลากร)

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้                            

      - งานเกี่ยวกับการประชุมสภา และการประชุมกรรมการต่างๆ ของสภา                      

      - งานเลขานุการสภา ประธานสภา และรองประธานสภา อบจ.                     

     - งานกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การประชุมการตั้งกระทู้ถามข้อซักถามของสภาฯ

     - การติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภา อบจ.                  

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

                            

       ๒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ภาพบุคลากร

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้                            

     - งานสิทธิสวัสดิการสมาชิกสภา อบจ./ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างของกองกิจการสภาฯ      

     - งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภา อบจ.                                            

     - งานระเบียบและทะเบียนประวัติผู้บริหาร  และสมาชิกสภา อบจ.                            

     - งานเกี่ยวกับความปลอดภัยของสมาชิกสภา อบจ.                          

     - งานราชการทั่วไปของกองกิจการสภา อบจ. เช่น งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ  งานบุคคลและงานบริหารการพัสดุของกิจการสภา อบจ.                   

     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

                  

       ๓ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (ภาพบุคลากร

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้                            

     - งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น                    

     - งานส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน                            

     - งานการเลือกตั้ง นายก อบจ.-สมาชิกสภา อบจ.                            

     - งานแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ.                       

     - งานสารสนเทศเกี่ยวกับผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ.                    

     - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว                      

     - งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการ อบจ.                         

     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย                      

 


 กลับสู่ด้านบน

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account