tharenfrdeiditjakomsruvi
banner กอง ๒๑๐๑๑๘ 0

โครงสร้างสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ภาพบุคลากร

ฝ่ายการประชุม • ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

dummy

นางศิริพร เกตุมณี

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เบอร์โทร : ๐๖๓-๒๑๖๐๗๓๔

 

ฝ่ายการประชุม

dummy

นางศันสนีย์ คำพระ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
เบอร์โทร :  ๐๘๒ - ๕๕๙๗๑๔๒

dummy

นางสาวศิริลักษณ์  เผือกโสภา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

dummy

นางเพ็ญนภา มูลสุจริต

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

  dummy

นางอัญนิกันต์ กุลคง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

dummy

นางสาวสุรีย์พร  ฉ่ำสดใส

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 dummy
นางจารุวรรณ  เดชขุน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เบอร์โทร :  ๐๘๔-๒๓๙๔๗๘๒  

dummy dummy dummy dummy dummy
นางบุษกร  บดีศรีสกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 นางสุมิตรา  ชุติชาติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ว่าง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 

นายจิระ  สายสินธุ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนฤทัย หน่อทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

dummy

นางศันสนีย์ คำพระ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
เบอร์โทร :  ๐๘๒ - ๕๕๙๗๑๔๒

dummy

นางกัลยาณี  อ่อนก้อน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

dummy
นางสาวสิรีรัศมิ์  พรหมแสงใส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
dummy
นางสาวช่อทิพย์  ปานบุญลือ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
dummy
นางรอฮาณา  ร่มลำดวน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
dummy
(ว่าง)
พนักงานขับรถยนต์
    dummy
(ว่าง)
พนักงานขับรถยนต์
dummy 
นายบุศรินทร์ เรืองศรี
พนักงานขับรถยนต์
 
   

 

 

                          สำนักเลขา

 


 กลับสู่ด้านบน

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account