tharenfrdeiditjakomsruvi
banner policy 01
 แถลง1

คำแถลงนโยบายของ 
นางอรพิน  จิระพันธุ์วาณิช  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
แถลงต่อ  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
วันพฤหัสบดีที่  25  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีทุกท่าน


          ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562 มาตรา 35/4 กำหนดว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ให้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่มีการลงมติ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง และให้จัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนที่มาประชุมด้วย ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 ให้ดิฉัน นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคมพ.ศ. 2563  เป็นต้นไป นั้น 

          ดิฉันในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ไว้วางใจดิฉันพร้อมทีมงาน ให้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  จึงขอแถลงนโยบาย ในการบริหารงานต่อสภาอันทรงเกียรตินี้ ตามเจตนารมณ์ คือ “สานงานต่อ ก่องานใหม่ เข้าใจคนลพบุรี”โดยจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริหารงานตามกรอบหน้าที่และอำนาจการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎกระทรวงและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจะใช้ประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่มีพัฒนาจังหวัดลพบุรี  ประสานผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัดเพื่อรับฟังปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข นำมาแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและทีมบริหารที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

      

                เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดิฉันจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาภาค แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด/อำเภอกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการกีฬาและสาธารณสุข         

                 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  โดยได้กำหนดนโยบาย การพัฒนาที่ครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอ  ไว้ 4 ด้าน  ดังนี้

          1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

              โดยมุ่งเน้นดำเนินการและสนับสนุน จังหวัดลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยมีแนวทางดังนี้

               1.1 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น พร้อมทั้งรณรงค์ให้คนในท้องถิ่น มีความรัก ความหวงแหน และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของตนเอง

               1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

               1.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เช่น ส่งเสริมให้มีมัคคุเทศก์ชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว โดยจัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

               1.4 พัฒนา ปรับปรุง และสนับสนุนให้มีถนนที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัย และสะดวกรวดเร็ว สำหรับนักท่องเที่ยวและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

          2. นโยบายด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

              เป็นนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วน เนื่องจากขณะนี้ทั่วโลกและประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มีหน้าที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ประชาชน        ชาวจังหวัดลพบุรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น       ในอนาคต โดยเฉพาะ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ให้มีอาชีพ           และโอกาสเท่าเทียมกัน และให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา วินัย คุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัว และส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลพบุรี โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้

               2.1  ด้านสวัสดิการสังคม

                      1) ส่งเสริมด้านสวัสดิการ การช่วยเหลือ การสังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ ให้พึ่งพาตนเองและสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยการส่งเสริมอาชีพ การศึกษา และการสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง             และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค

                       2) การพัฒนาเด็ก เยาวชน และสตรี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12           ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนโดยกำหนด ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับทิศทาง               ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีแนวทาง ดังนี้

                   - ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ทำให้เด็ก และเยาวชน สามารถคิดวางแผน รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ หรือสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของท้องถิ่น

                    - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของครอบครัวให้เกิดวัฒนธรรมการช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างให้สถาบันครอบครัวมีบทบาทในการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม

                   - สนับสนุนบทบาทของสตรีในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น

 

            2.2  ด้านการศึกษา

                   จะยึดมั่นในกรอบของแผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือจะมุ่งสู่สังคมความรู้อย่างมีคุณภาพ โดยสมาชิกในสังคมต้องคิดเป็น คิดชอบ ทำเป็น ทำชอบ แก้ไขปัญหาเป็น และต้องรู้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพ โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้

         1) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาร่างกายให้กับสถาบันการศึกษาทุกระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

         2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม

         3) ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส   ทางสังคมให้มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

         4) สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้กับสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้เท่าเทียมกันด้านการศึกษา

  2.3  ด้านสาธารณสุข

         1) สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ โดยเร่งดำเนินมาตรการ  เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจ และรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย รวมทั้งส่งเสริมบทบาทประชาชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

         2) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ให้แก่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหา โรคระบาด หรือโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อประชาชน

         3) สนับสนุนการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน โดยการอบรมให้มีความรู้ ความสามารถ  และความชำนาญด้านสุขอนามัย การป้องกันโรค เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

  2.4  ด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

          1) ส่งเสริมกีฬาพื้นฐาน และกีฬามวลชน เพื่อให้ประชาชนทุกระดับได้มีโอกาสได้เล่นกีฬา  และออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี มุ่งเน้นการปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา

          2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลพบุรี กีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างองค์กร   

          3) จัดให้มีสนามกีฬาให้ได้ระดับมาตรฐาน รวมถึงจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน เพื่อการบริการอย่างทั่วถึง

         4) ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อความเป็นเลิศทางกีฬา อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง

         5) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายของประชาชนให้กับชุมชน/องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในลักษณะข้อตกลงร่วมมือกัน (MOU) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน

  2.5  ด้านการจัดระเบียบสังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

         1) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน แก่หน่วยงาน ที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายช่วยเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน

         2) สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ และร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง

         3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงยานพาหนะที่จำเป็นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย               เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

         4) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ (กล้องวงจรปิด) เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องปรามผู้กระทำผิด

  2.6  ด้านการส่งเสริมอาชีพ

         1) ส่งเสริมการสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ครัวเรือน และชุมชน โดยสนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่น ให้สามารถประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองได้

         2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

         3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่สินค้า

         4) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่นกลุ่มสตรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เข้าใจกระบวนการผลิต การแปรรูปผลผลิต การตลาด โดยจัดให้มีการอบรมสาธิต รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มทักษะ เพื่อสร้างความเข้มแข็งมีศักยภาพของกลุ่มอาชีพ รวมทั้งการจัดหาสถานที่แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน

           3.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนาเมือง

                โดยมุ่งเน้นการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ให้คงอยู่ต่อไป รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม แหล่งน้ำ ให้พอเพียงต่อความต้องการทั้งด้านความปลอดภัย ด้านอุปโภคบริโภค และด้านการเกษตร ดังนี้

              1) ส่งเสริม บำรุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้มีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

              2) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่อย่างยั่งยืน

              3) ศึกษาระบบกำจัดขยะรวม เพื่อร่วมมือกับจังหวัด ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยรวมถึงการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์  สำหรับการจัดการขยะ เพื่อช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน

              4) ร่วมมือกับจังหวัดในการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี

              5) พัฒนาปรับปรุง เส้นทางคมนาคม ให้เชื่อมโยงทั่วถึง รวมทั้งติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัยในเส้นทางจุดเสี่ยง ให้เพียงพอเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

          4.  นโยบายด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาองค์กร

               ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ โดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนสร้างความโปร่งใส ให้บริการแก่ประชาชนทุกระดับอย่างเสมอภาคเป็นธรรมและทั่วถึงตรวจสอบได้ ดังนี้

              1) ให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของจังหวัด ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงให้ความร่วมมือกับชุมชน องค์กรฯ ทุกภาคส่วน ให้มีความเข้มแข็งและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

               2) สนับสนุนและส่งเสริมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น และการประพฤติ มิชอบ ทั้งในภาคการเมืองและภาคราชการ

               3) เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง และการมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

              4) จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควบคู่กับการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และควบคู่กับนโยบายรัฐบาลที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพื่อสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ประเทศมั่งคั่ง

               5) พัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้มีความรู้ เพิ่มทักษะ และประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้มีความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี

              6) พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้เป็นองค์กรทันสมัย เป็นองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป ตามสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การกำหนดนโยบายการพัฒนาตามที่ดิฉันได้กล่าวมานี้ จะต้องได้รับการพัฒนาและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ดิฉันขอให้คำมั่นต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า  จะใช้ประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่มีมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ  อุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีได้รับประโยชน์สูงสุด และสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ

          ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดิฉันจะยึดหลักธรรมาภิบาล อันได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เป็นแนวทางในการบริหารราชการ ทั้งนี้ ในการบริหารราชการตามนโยบายดังกล่าว จะสัมฤทธิ์ผลและบรรลุตามนโยบาย ที่ได้แถลงไว้ได้ ก็จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี จากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ทุกท่าน จากข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ทุกคน

          ดิฉันและทีมงานฝ่ายบริหารจะมุ่งมั่นทำงานในการพัฒนาจังหวัดลพบุรี ให้มีความเจริญยั่งยืนอันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีต่อไป 

ขอขอบคุณค่ะ

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account