tharenfrdeiditjakomsruvi
banner cv 01

 

IMG 5415

 

 ประวัติทั่วไป
 ชื่อ - นามสกุล : นางอรพิน  จิระพันธ์ุวาณิช

วัน/เดือน/ปี เกิด : 15 ธันวาคม 2510

ศาสนา : พุทธ

เบอร์โทรศัพท์ : 081-8070048,081-8444446


ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา  วุฒิการศึกษา ระดับการศึกษา
2550  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง ปริญญาโท
2533  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป ปริญญาตรี
2528 ม.6 มัธยมศึกษา

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง   
 ลำดับที่  ตำแหน่ง  วันที่ได้รับการเลือกตั้ง วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง
1 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 20 ธันวาคม 2563  
2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 7 สิงหาคม 2554 26 ตุลาคม 2563
3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอเมืองลพบุรี 11 พฤษภาคม 2551 7 กรกฎาคม 2554
4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอเมืองลพบุรี 14 มีนาคม 2547  13 มีนาคม 2551
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account