tharenfrdeiditjakomsruvi
banner cv 01

IMG 5415

 ประวัติทั่วไป
 ชื่อ - นามสกุล : นางอรพิน  จิระพันธ์ุวาณิช

วัน/เดือน/ปี เกิด : ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๐

ศาสนา : พุทธ

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๐๗๐๐๔๘,๐๘๑-๘๔๔๔๔๔๖


ประวัติการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา  วุฒิการศึกษา ระดับการศึกษา
๒๕๕๐  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง ปริญญาโท
๒๕๓๓  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป ปริญญาตรี
๒๕๒๘ ม.๖ มัธยมศึกษา

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง   
 ลำดับที่  ตำแหน่ง  วันที่ได้รับการเลือกตั้ง วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๙ อำเภอเมืองลพบุรี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๙ อำเภอเมืองลพบุรี ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๗  ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account