tharenfrdeiditjakomsruvi
    banner กอง ๒๑๐๑๑๘ 3


โครงสร้าง กองคลัง

ภาพบุคลากร

 ฝ่ายบริหารงานคลัง •ฝ่ายการเงินและบัญชี •ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน • ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

   

 

 dummy
นางเพ็ญพรรณ  จันทรจามร
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : ๐๘๖-๕๐๗๓๖๗๘

   
ฝ่ายบริหารงานคลัง
 

 

dummy 
นางวชิราภรณ์  ปรมภูริช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
เบอร์โทร :  ๐๘๑-๙๙๑๙๒๘๘

 

 

dummy 

นางสาวนิตวรรณ  อ่วมเชื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

dummy

นางสาวปวีณา  ตุ้มเจริญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

dummy

นางสาวธีรนาฎ ลี้สกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

dummy

(ว่าง)
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 

dummy

นางสาวอรสา  อามาตย์มุลตรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

dummy

นายวัชรากร ภักดิ์ปาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 

dummy

นางสาวนภาพร  พรหมมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

ฝ่ายการเงินและบัญชี 

   

dummy
นางสาวรุจาภา  แก้วศรีงาม
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
 เบอร์โทร : ๐๘๖-๑๒๕๙๓๗๙

 

 

dummy
 นางสร้อยนภา  ศิริวัฒน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

dummy
นางเฉลิม  วงษ์แสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

dummy
นางนงลักษณ์  วงค์คำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

dummy
นางยุวดี  ศรีสุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

dummy
นางนันท์นภัส  ภู่ขาว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

dummy

นางสาวลลิตา  พิมลพรรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

dummy

นางสาวมินฬิยา ใจยืน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

dummy

(ว่าง)
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 

dummy

นางสาวพรวิภา คมชัยศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
   

 

dummy 
นางวันเพ็ญ  เมธานิเวศน์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
เบอร์โทร : ๐๘๖-๘๐๑๒๔๒๓

   

dummy
นางมณฑาทิพย์  ต้นแขม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

dummy
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 dummy
นางสาววาสนา  ขุนโยธา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

dummy
นางกฤษณา  มั่นศักดิ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

dummy 
นางสาวศิริขวัญ  สลุงอยู่
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 dummy 

ว่าง
(เจ้าพนักงานพัสดุ) 

dummy 
ว่าง
(เจ้าพนักงานพัสดุ) 

dummy
นางสาวกัสมาพร  พงษ์ขาว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

dummy
นางสาวณัฐฐินันท์  พูลเอี่ยม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
 
 ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
   

dummy 
นางสาวกัลยรัตน์  ชิดไธสง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : -

   

dummy
นางสาวกัลยรัตน์  ชิดไธสง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

dummy
นางรัดดา  นนทวงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

dummy
นางสาวนิตยา  การสังเวช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

dummy 
นางสาวอัญญารัตน์ สมทรัพย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

dummy
นางสาวรภัสรดา  เทียนทอง
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 

dummy

นางสาวสมฤทัย  หน่อทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   

 

dummy

นายเฉลา  ทองใบอ่อน
พนักงานขับรถยนต์

 
         

 กองคลัง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account