tharenfrdeiditjakomsruvi

banner history 01
DSC06150

          โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 โครงสร้างมี 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายสภา โดยฝ่ายสภามีสมาชิกสภาจังหวัดลพบุรี (ส.จ.) ทั้งหมด 6 อำเภอ ส่วนฝ่ายบริหารจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดจังหวัดเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าส่วนอำเภอทุกอำเภอ มีผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นเป็นหัวหน้า สำนักงานเลขานุการจังหวัด ทำหน้าที่ในเรื่องฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีเสมียนตราจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนการคลังทำหน้าที่ดูแลเรื่องระบบการเงิน มีส่วนโยธา ดูแลในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน

image231

IMG 7693

               ในสมัยนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมีสถานที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดและย้ายมาอยู่ที่สำนักงานที่อยู่ปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ. 2520 ซึ่งก่อสร้างเป็นอาคาร 2 ชั้น มีโครงสร้างการบริหารงาน 5 ส่วน คือ สำนักงานเลขานุการจังหวัดส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา และส่วนอำเภอจนกระทั่งปี พ.ศ. 2523 ได้มีการโอนย้ายโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา ซึ่งบุคลากรในการทำงานช่วงแรกมีไม่มากนัก

                จนมาถึงการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 รูปแบบของโครงสร้างจึงได้เปลี่ยนไปโดยมีการจัดระบบโครงสร้างใหม่ ให้ฝ่ายบริหารซึ่งจากเดิมที่กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยอีกหนึ่งตำแหน่งมาเป็นการเลือกตั้งโดยตรง ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานใหม่ โดยยกเลิกส่วนอำเภอ และมีการเปลี่ยนแปลงส่วนราชการต่าง ๆ เป็นสำนักและกอง คือ สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด กองกิจการสภา กองแผนและงบประมาณ กองคลัง กองช่าง ต่อมาพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ทำให้มีการจัดตั้งกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพิ่มเติม

image128

              

         

                  จึงทำให้สถานที่ในการทำงาน คือ อาคารหลังเก่า ซึ่งก่อสร้างมาเป็นเวลากว่า 30 ปี มีความคับแคบ และประชาชนที่เข้ามาติดต่อราการก็มีมากขึ้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะจำเป็นต้องประสานงานในด้านต่าง ๆ กับประชาชน นอกจากนี้ยังมีการประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รวมไปถึงมีการทำประชาคมและการประชุมย่อยหลาย ๆ องค์กรด้วยกัน ประกอบกับปัจจุบันการบริหารงานต้องยืดหลักธรรมมาภิบาล ต้องให้การบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มากขึ้น

                   

 

        นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีในขณะนั้น คือ นายสุบรรณ จิระพันธุ์วณิช จึงมีนโยบายให้จัดสร้าง อาคารหลังใหม่ขึ้น ซึ่งอาคารหลังใหม่ เป็นอาคาร 4 ชั้น ซึ่งมีการออกแบบรองรับ ส่วนรายการต่าง ๆ ประกอบด้วย ห้องประชุมสภา ห้องผู้บริหาร ห้องเลขานุการ ห้องรับรองสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ห้องประชุมห้องใหญ่ และห้องประชุมห้องเล็ก โดยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารหลังเก่าให้สอดคล้องรับกับอาคารหลังใหม่เป็นอาคารหลังเดียวกัน 4 ชั้น อย่างสวยงาม โดยยืดแนวรูปแบบสถาปัตยกรรมในสมัยลพบุรี

DSC06163
 banner02
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account