tharenfrdeiditjakomsruvi

logo
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปี พ.ศ.2565 (คลิกที่นี่) 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปี พ.ศ.2564 (คลิกที่นี่) 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปี พ.ศ.2563 (คลิกที่นี่) 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปี พ.ศ.2562 (คลิกที่นี่) 

 

ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี พ.ศ.2566 (คลิกที่นี่) 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account