tharenfrdeiditjakomsruvi

logo

แผนการใช้จ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 รายไตรมาส

 แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส ที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)

 แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส ที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)

แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)

 

(ปรับแผน ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565) แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)

(ปรับแผน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565) แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส ที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)

(ปรับแผน ลงวันที่ 4 เมษายน 2565) แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)

(ปรับแผน ลงวันที่ 5 มกราคม 2565) แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส ที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)

แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส ที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account