tharenfrdeiditjakomsruvi
logo
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 3 มกราคม 2566 (โครงการเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง(ระยะที่ 3)โดยจัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง(สเตนเลส)พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 อำเภอ 18 แห่ง ฯลฯ)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 17 ตุลาคม 2565 (โครงการค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบลากจูง จำนวน 10 เครื่อง)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 11 ตุลาคม 2565 (โครงการเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง(ระยะที่ 3)โดยจัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง(สเตนเลส)พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 อำเภอ 18 แห่ง ฯลฯ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2565 (1.โครงการปรับปรุงห้องใต้อัฒจันทร์ฯ 2.โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง(ระยะที่สาม)ฯ)

 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 2 กันยายน 2565 (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อการก่อสร้างสนามกีฬาแห่งที่ 2)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2565 (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อการก่อสร้างสนามกีฬาแห่งที่ 2)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 8 สิงหาคม 2565 (โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวม 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 5 สิงหาคม 2565 (1.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย ลบ.ถ.1-0053 บ้านบางกระพี้ - บ้านน้ำบ่อ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี)

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 3 สิงหาคม 2565 (1.โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ฯ 2.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย ลบ.ถ.1-0054ฯ 3.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย ลบ.ถ. 1-0051ฯ)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 2 สิงหาคม 2565 (ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 (โครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 (ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบลากจูง จำนวน 10 เครื่อง)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 (โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง ระยะที่ 2 โดยจัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งฯ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 (1.ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 2 ต.ซับตะเคียน เชื่อมต่อ บ้านซับงูเหลือม ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 2.รถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2565 (โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์จำนวน 4 สายทาง)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 1 มิถุนายน 2565 (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจราจรฯ)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 (ค่าก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนาม 3 พร้อมก่อรางระบายฯ)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 27 เมษายน 2565 (ค่าจัดซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมกระบะบรรทุกฯ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2565 (จัดซื้อเคมีภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและทำลายเชื้อโรค เช่น แอลลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2565 (ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ฯ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2565 (จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตันฯ)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 9 มีนาคม 2565 (ค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลฯ)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 2 มีนาคม 2565 (ค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลฯ)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (ค่าก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมสนาม 3ฯ)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ฯ)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 19 มกราคม 2565

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศวันที่ 12 มกราคม 2565 

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 31 มกราคม 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 26 มกราคม 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2564 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 14 ธันวาคม 2564 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564  

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศวันที่ 4 ตุลาคม 2564  

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account