tharenfrdeiditjakomsruvi
 328856203 576306604470289 5482917131730244648 n  334595718 128686443475233 9028332948164659956 n 334747309 149147911379431 1694934602976439386 n 
 334776754 1372188326937525 3972475880215831448 n  334946137 777506510413116 4643445063594109750 n  334947941 1255461178384836 273133442896134541 n
   
การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2566
****************
วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2566
โดยมี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือข้อสั่งการ ติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ โดยผู้บริหารได้เน้นย้ำเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายในองค์กร และการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญของรางวัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ซึ่งได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมีหน้าที่กำกับ ดูแล แนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
 
ก่อเกียรติ ซ่อนกลิ่น / ข่าว
เอกภพ จันมะยม / ภาพ
ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account