tharenfrdeiditjakomsruvi

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกEIT

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account