tharenfrdeiditjakomsruvi

ขอเชิญประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
"การวางและจัดทำผังนโยบายระดับประเทศ" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 (ร่าง) กรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของประเทศและกรอบนโยบายการพัฒนาภาค พื้นที่ภาคกลาง

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการวางผังนโยบายระดับประเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ระดับประเทศ ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการวางผังนโยบายระดับประเทศ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 "การจัดทำกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของประเทศ และกรอบนโยบายการพัฒนาภาค พื้นที่ภาคกลาง"
ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565
เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องไพลิน โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
ด้วยระบบ zoom webinar และรับชมการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Page : NSPlan2580.info
โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม zoom webinar ได้ที่ QR code ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารตามภาพ

 

9510

309681

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account