tharenfrdeiditjakomsruvi
307098510 5611417745546689 6707538262581783727 n 307106924 5611417615546702 6515371909683680322 n  307281207 5611418138879983 2173398332700883869 n 
 307335553 5611418605546603 2341241947609798024 n  307363350 5611417668880030 1579816429373115393 n  307437373 5611417945546669 8486522601788864696 n
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายและสารเคมีกำจัดยุง ให้แก่ สาธารณสุขอำเภอต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี จำนวน 11 อำเภอ ตามโครงการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายและสารเคมีกำจัดยุงให้สาธารณสุขอำเภอต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันและลดโรคที่มียุงเป็นพาหะในจังหวัดลพบุรีและลดอัตราการป่วยและการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยได้รับความร่วมมือ ทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และผู้แทนสาธารณสุขประจำอำเภอต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีรับมอบในครั้งนี้
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account