tharenfrdeiditjakomsruvi
306979415 5608372005851263 8522926483292294411 n 306757875 5608372092517921 6417555354091310887 n 306984083 5608372369184560 5039110264627787079 n 
 306513480 5608373189184478 3908549660718926442 n  306841778 5608373492517781 5595009353281503303 n  306513480 5608373189184478 3908549660718926442 n
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงยิมกาฬวรรณดิส ชั้น 3 สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้งให้ประชาชน จำนวน 11 อำเภอ โดยการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 18 จุด เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โดยมี คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมประชุม
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account