tharenfrdeiditjakomsruvi

 

ด้วยสระว่ายน้ำจามเทวี ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร ซึ่งก่อสร้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
และเปิดให้บริการเป็นระยะเวลา 24 ปีแล้ว ทำให้อุปกรณ์ภายในเสื่อมสภาพ
พบว่ามีน้ำไหลออกจากระบบกรองน้ำ ผนังใต้สระว่ายน้ำบริเวณท่อดูดตะกอนร้าวและบ่อพักน้ำล้นมีน้ำไหลออกมาจากระบบตลอดเวลา
ดังนั้นเพื่อให้สระว่ายน้ำจามเทวี มีสภาพพร้อมใช้งานและสามารถให้บริการได้
จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 16 ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง การบริหารจัดการและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จึงขอประกาศงดการให้บริการสระว่ายน้ำจามเทวีเป็นการชั่วคราว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีปิดสระว่ายน้ำจามเทวี


 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account