tharenfrdeiditjakomsruvi
 ปิดประกาศ 30 วัน แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560
ประกาศเชิญชวน ตรวจดูผังเมืองรวมจังหวัด 2560 Page 35

      กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 ตามขั้นตอนและกระบวนการแก้ไขผังเมืองรวมตามมาตรา 26/1 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 จังหวัดลพบุรีโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด จึงขอดำเนินการปิดประกาศ 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เพื่อเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและรายการประกอบกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560) 
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

 ประกาศเชิญชวน ตรวจดูผังเมืองรวมจังหวัด 2560 Page 03
 ประกาศเชิญชวน ตรวจดูผังเมืองรวมจังหวัด 2560 Page 36

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account