tharenfrdeiditjakomsruvi
 199137996 4219243598097451 307275973668617645 n  199200594 4219243644764113 1028636603735963898 n 199052611 4219246278097183 2246433960317008190 n 
 199252553 4219246351430509 503040661858542419 n  198951048 4219243554764122 8377718785895407875 n  198471402 4219249454763532 8822907962827720306 n
   
                           วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายสมชาติ ประสมเพ็ชร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4
                         โดยคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว และเพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้กำหนดจัดการอบรมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในสังกัด ส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ขึ้นในวันนี้ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รอบ รอบละ 50 คน รวม จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 100 คน โดยมี นางสาวณปภัช เพ็งมณี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง จากสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ในครั้งนี้
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account