tharenfrdeiditjakomsruvi
 
 อุ1  อุ2 อุ4 
     
 
 
 
 
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้ความสำคัญและดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนจึงเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ในฐานะผู้กำกับดูแลสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง และสถานีขนส่งผู้โดยสารลำนารายณ์ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของความปลอดภัยจากการสัญจร
ไปมา และการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนน จึงได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
๒. ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนัก และเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎ
จราจร รวมถึงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างบุคคล
๓. กระตุ้นเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน มีจิตสำนึกที่ดี และเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
นอกจากนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ยังได้เป็นผู้นำในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีเจตนารมณ์ให้เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร "ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ" ด้วยการร่วมกันแสดงออกเชิงสัญญาลักษณ์ที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับคณะผู้บริหาร ส.อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ. และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 อีกด้วย
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account