tharenfrdeiditjakomsruvi
 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมแบบยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน)
 ปก

           ในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมแบบยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ในครั้งนี้ เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เป็นพื้นที่ราบต่ำสลับกับเนินเขาและประชาชนมีอาชีพในการทำเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เมื่อถึงฤดูฝนมักจะเกิดเหตุน้ำท่วมขังเป็นประจำ ทำให้พื้นที่นาและบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการกักเก็บน้ำฝนที่ไหลหลากและเหลือล้น โดยการผันน้ำลงไปกักเก็บไว้ใต้ดินหรือมีชื่อเรียกกันว่า ธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งคณะทำงานบริหารจัดการธนาคารน้ำใต้ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร และศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้เข้าศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ระบบเปิด และบ่อนวัตกรรมแบบต่าง ๆ ซึ่งผลการดำเนินงานธนาคารน้ำใต้ดินของทั้ง 2 หน่วยงานสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมขังได้จริงจากผลงานเป็นที่ประจักษ์ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จึงได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับจังหวัดลพบุรี โดยการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมแบบยั่งยืนธนาคารน้ำใต้ดิน มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
            1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขัง
            2. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดิน
ฐานข้อมูลธนาคารน้ำใต้ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (คลิกที่นี่)

มีพื้นที่เป้าหมายโครงการ 4 อำเภอ 11 ตำบล ดังนี้
1. อำเภอโคกสำโรง ประกอบด้วย
    - องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก ระบบปิดจำนวน 2 บ่อ
    - องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ระบบปิดจำนวน 4 บ่อ    ระบบเปิดจำนวน 4 บ่อ

2. อำเภอบ้านหมี่ ประกอบด้วย
    - องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ ระบบปิดจำนวน 3 บ่อ   
    - องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา ระบบปิดจำนวน 3 บ่อ    ระบบเปิดจำนวน 1 บ่อ
    - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน ระบบปิดจำนวน 8 บ่อ
    - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ระบบปิดจำนวน 7 บ่อ
    - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ระบบปิดจำนวน 7 บ่อ

3. อำเภอสระโบสถ์ ประกอบด้วย
    - องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ ระบบปิดจำนวน 15 บ่อ
    - องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ระบบปิดจำนวน 8 บ่อ

4. อำเภอโคกเจริญ ประกอบด้วย
    - องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก ระบบเปิดจำนวน 6 บ่อ
    - องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ระบบปิดจำนวน 5 บ่อ

รวมทั้งสิ้น 73 บ่อ โดยมีแผนการดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

 พิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมแบบยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) 
161595116 3967345473287266 3641855933043656558 n

161440039 3967345683287245 7126936973689572366 n

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
     นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมแบบยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยนางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 แห่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

        โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมแบบยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เป็นการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ จังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการน้ำ โดยใช้นวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน ของหลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ ประธานสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ ซึ่งใช้หลักการเติมน้ำไปเก็บในชั้นใต้ดิน โดยขุดบ่อในบริเวณพื้นที่น้ำท่วม น้ำขัง น้ำหลาก หรือจุดรวมของน้ำ เพื่อกักน้ำให้ซึมลงในชั้นหิน เป็นการพักน้ำรวมไว้เหมือนธนาคารแนวคิดนี้เป็นเสมือนการออมหรือกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ใช้ในหน้าแล้งหรืออุ้มน้ำในยามน้ำหลากนับเป็นการบูรณาการความรู้ทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถใช้บริหารจัดการน้ำในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมแบบยั่งยืน

 

พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมแบบยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน)

165046006 4008004882554658 8453179201393179331 n

166651252 4008006122554534 5314246265082636784 n

166668824 4008004959221317 438805389869246171 n

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ พื้นที่วัดหนองน้ำทิพย์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำทิพย์ ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบรี
       นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมแบบยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) พร้อมด้วยนางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ ร่วมในพิธีเปิด

 

map 01

map 02
map 03
map 04
map 05
map 06
 map 11
map 07
map 08
map 09
map 10
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account