tharenfrdeiditjakomsruvi

LINE ALBUM 2023.9.28 ๒๓๐๙๒๘ 16 LINE ALBUM 2023.9.28 ๒๓๐๙๒๘ 1  LINE ALBUM 2023.9.28 ๒๓๐๙๒๘ 2 LINE ALBUM 2023.9.28 ๒๓๐๙๒๘ 3 LINE ALBUM 2023.9.28 ๒๓๐๙๒๘ 5 LINE ALBUM 2023.9.28 ๒๓๐๙๒๘ 8 LINE ALBUM 2023.9.28 ๒๓๐๙๒๘ 9 LINE ALBUM 2023.9.28 ๒๓๐๙๒๘ 10 LINE ALBUM 2023.9.28 ๒๓๐๙๒๘ 11 LINE ALBUM 2023.9.28 ๒๓๐๙๒๘ 13 LINE ALBUM 2023.9.28 ๒๓๐๙๒๘ 15 LINE ALBUM 2023.9.28 ๒๓๐๙๒๘ 19

378805818 698749758948096 4574437674863031717 n

 

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ฝายหนองเป็ด ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มอบหมาย นางอาภาภรณ์ บุญกว้าง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยนายเจริญ ร้อยแสนศึก ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินโครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริ(แก้มลิง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม “บริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ"บริเวณฝายหนองเป็ด เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้ง โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ทำความสะอาดบริเวณขอบข้างเคียงของฝายหนองเป็ด การทำกาลักน้ำ ดำเนินการซ่อมแซมประตูระบายน้ำและเพื่อเป็นการส่งเสริมการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกเจริญและตำบลวังทอง

      ทั้งนี้ ได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น สร้างเครือข่าย แนวคิด สะท้อนปัญหา เพื่อจะนำข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาโครงการต่อไป

     โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเขตอำเภอโคกเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

ก่อเกียรติ ซ่อนกลิ่น / ข่าว

กรลิขิต ทองเส่ง / ภาพ

ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account