tharenfrdeiditjakomsruvi
 468067  378787446 698773682279037 4049642373584562124 n  378788063 698773878945684 6710416850658269459 n
 378709749 698773992279006 8411070911714575700 n  378794604 698728505616888 2498032368017939297 n  378794604 698728505616888 2498032368017939297 n 1
   
          วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายวัชระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในการประชุมชี้แจงการวางแผนและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ศักยภาพ โอกาสและทิศทางการพัฒนาจังหวัดลพบุรี ให้ประชาชนในจังหวัดลพบุรีเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือ เสนอแนะ เพื่อจะนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆ มาวางแผนและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด
          สำหรับการประชุมในวันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดย นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการวางแผนและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดลพบุรี พร้อมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ศักยภาพ โอกาสและทิศทางการพัฒนาจังหวัดลพบุรีต่อไป
 
 
ก่อเกียรติ ซ่อนกลิ่น / ข่าว
ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account