tharenfrdeiditjakomsruvi

ประกาศทุกประเภท


05/07/2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05/07/2565 รถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน

05/07/2565 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 2 ต.ซับตะเคียน เชื่อมต่อ บ้านซับงูเหลือม ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

01/07/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนาม 3 พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. และติดตั้งรั้วตาข่ายโดยรอบสนามภายในสนามกีฬาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27/06/2565 จ้างเหมาบริการทำงานเบ็ดเตล็ด (ประจำศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/06/2565 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โครงการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

24/06/2565 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้ประชาชน ชุมชนและตำบล ในจังหวัดลพบุรี ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/06/2565 เช่าสถานที่ในการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22/06/2565 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/06/2565 ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมนันทนาการประจำสัปดาห์ สำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/06/2565 ซื้อยางสำหรับรถยนต์ โตโยต้า เลขทะเบียน กพ 6193 ลพบุรี รหัสพัสดุ 001 60 006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/06/2565 จ้างเหมาราษฎรทำงานเบ็ดเตล็ดประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/06/2565 จ้างคนพิการเข้าทำงานเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17/06/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจราจร เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำติดตั้งป้ายจราจร ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17/06/2565 ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สแตนเลส) พร้อมติดตั้ง ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16/06/2565 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/06/2565 ซื้อครุภัณสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/06/2565 ซื้อหินสำหรับใช้ซ่อมแซมสายทาง ลบ.ถ 1-0062 บ้านท่าหลวง-บ้านวังอ่าง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/06/2565 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ ๒ รหัสพัสดุ 416 63 020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16/06/2565 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 4 สายทาง

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account