tharenfrdeiditjakomsruvi

ประกาศทุกประเภท


01/12/2565 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30/11/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30/11/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30/11/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0054 บ้านน้ำสร้าง - บ้านหนองแก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29/11/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0034 บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลคลองเกตุ - บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29/11/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนเขาสามยอด 28 ตำบลเขาสามยอด เชื่อมต่อ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29/11/2565 จ้างเหมาบริการราษฎรทำงานเบ็ดเตล็ด ฝ่ายสถานสงเคราะห์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/11/2565 ซื้อยางสำหรับเครื่องจักรกล จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28/11/2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/11/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0025 บ้านวังกระทุ่ม - บ้านชอนบอน ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25/11/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0029 บ้านสะพานคง - บ้านดงมะรุม ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25/11/2565 ซื้อโครงการพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุ Long term care โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/11/2565 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น (เปลี่ยนไส้กรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/11/2565 จ้างทำตรายาง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/11/2565 จ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่ประกอบพิธีด้วยดอกไม้ ในงานรัฐพิธี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ?วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว? ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/11/2565 ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบลากจูง จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22/11/2565 จ้างเหมาราษฎรทำงานเบ็ดเตล็ด ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/11/2565 ซื้อศูนย์บริการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18/11/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี จำนวน 8 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18/11/2565 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account