tharenfrdeiditjakomsruvi

logo

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 

       * การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

       * การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

          * มาตรการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

              -- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานยกระดับคะแนนการประเมิน ITA 2565              

               -- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานยกระดับคะแนนการประเมิน ITA 2564

              -- คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทำงานยกระดับคะแนนการประเมิน ITA 2564

              -- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงดูแลเว็บไซต์

          * การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน    

               -- รายงานการประชุมคณะทำงาน ITA 1/2565

               -- รายงานการประชุมคณะทำงาน (ฝ่ายปฏิบัติการ) ITA 1/2565

                -- รายงานการประชุมคณะทำงาน (ฝ่ายปฏิบัติการ) ITA 2/2565

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account