tharenfrdeiditjakomsruvi

 

การป้องกันการทุจริต

 

 

 

-  เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

- นโยบายต่อต้านการรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      -- แนวทางปฏิบัติตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

-  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

     -- รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     -- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     -- รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ”

- แผนป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

     -- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

     -- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564

     -- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

           * ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

              -- รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

              -- รอบ 12 เดือน

           * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

              -- รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

              -- รอบ 12 เดือน

          * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

              -- รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

              -- รอบ 12 เดือน

     -- มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

       * การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

  * การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

          * มาตรการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

              -- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานยกระดับคะแนนการประเมิน ITA

              -- คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทำงานยกระดับคะแนนการประเมิน ITA

              -- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงดูแลเว็บไซต์

          * การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน    

 
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account